|kalendar

Neposredni uvid u sva opća i pojedinačna akta Univerziteta u Tuzli može se izvršiti u
Službi za pravne, kadrovske i opće poslove.


Z A K L J U Č A K O ISPITNIM ROKOVIMA ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA
Zaključak je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.

O D L U K A o organizovanju aprilskog ispitnog roka (sa dva ispitna termina)za akademsku 2011/12. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.

 

P R A V I L N I K o izgledu i sadržaju simbola Univerziteta u Tuzli i njegovih organizacionih jedinica
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.12.2011. god.

 

O D L U K Ao dodjeli školarina za pokriće troškova za sticanje naučnog stepena doktora nauka
u 2011. godini

Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 28.12.2011. god.

O D L U K A o dodjeli školarina za pokriće troškova postdiplomskog studija i sticanje naučnog/umjetničkog stepena magistra nauka u 2011. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 28.12.2011. god.

 

O D L U K A o dodjeli posebnih priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 20.02.2012. god.

O D L U K A o dodjeli posebnih priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 29.11.2011. god.

 

P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika JU Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

P R A V I L N I K o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

 

P R A V I L N I K o popisu sredstava i izvora sredstava
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

 

DODATAK DIPLOMI - OBRAZAC


O D L U KA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

LISTA SRODNIH STUDIJSKIH PROGRAMA ZA ODOBRAVANJE PRELAZAKA STUDENATA SA DRUGIH UNIVERZITETA, ODNOSNO SA SRODNIH STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA U TUZLI
Lista je usvojena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

 

PRAVILNIK o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

P R O C E D U R E rukovanja gotovim novcem
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

PRAVILNIK O PROCEDURAMA I NAČINU EVIDENTIRANJA I PLAĆANJA ULAZNIH FAKTURA
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

PRAVILNIK O POKLONIMA I REPREZENTACIJI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

PRAVILNIK o načinu formiranja cijena roba i usluga
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

PRAVILNIK o uslovima prodaje u obavljanju trgovine na malo na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

SMJERNICE ZA IZRADU STUDIJSKIH PROGRAMA III CIKLUSA STUDIJA
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

Odluka o kriterijima za dodjelu školarina za pokriće troškova postdiplomskog studija i sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka u 2011. godini na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda održanoj 01.11.2011. god.

O D L U K A o broju studenata za upis na II ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine dijela školarine u akademskoj 2011/2012. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.09.2011. god.

 

 

 

ODLUKA o utvrđivanju roka za završetak studija licima u statusu imatrikulanta koja su stekla status studenta na Univerzitetu akademske 2002/03. godine i ranije
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za polaganje ispita studenata u statusu imatrikulanta
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

Odluka o dodatnim ispitnim terminima
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzliodržanoj 07.09.2011. god.

Odluka o polaganju ispita za studente u statusu studenta apsolventa i imatrikulanta, kao i studenti trogodišnjih studijskih programa po Bolonjskom sistemu studiranja
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 07.09.2011. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 31.08.2011. god.

 

PRAVILNIK o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona na Univerzitetu u Tuzli
(juli, 2011.)

 

ODLUKA o produženju roka za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u ak. 2011/12. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 24.08.2011. god.

O D L U K A o dodjeli zvanja „počasni doktor nauka“ Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 24.08.2011. god.


PRAVILNIK O RADU SA KORISNICIMA USLUGA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.06.2011. god.

O D L U K A o deponovanju doktorskih disertacija u Univerzitetski repozitorij
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.05.2011. god.

 

O D L U K A o utvrđivanju termina nastave i polaganja ispita na Univerzitetu u Tuzli
u akademskoj 2011/12. godini

Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.06.2011. god.

O D L U K A o utvrđivanju maksimalnog opterećenja u nastavi u akademskoj 2011/12. godini, za nastavnike i saradnike u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.06.2011. god.

O D L U K A o utvrđivanju maksimalnog opterećenja u nastavi u akademskoj 2011/12. godini
lica koja nisu u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli

Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.06.2011. god.

P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 23.11.2011. god.

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

 

PRAVILNIK o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE KVALIFIKACIJE U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI - obrazac


Odluka o upisu broja studenata u I godinu I ciklusa
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.05.2011. god.

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.05.2011. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. god.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FORMI I GRAFIČKIM STANDARDIMA DIPLOME I DODATKA DIPLOME O ZAVRŠENIM CIKLUSIMA STUDIJA KOJE IZDAJE UNIVERZITET U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.02.2012. godine

PRAVILNIK o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplome o završenim ciklusima studija koje izdaje Univerzitet u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

SMJERNICE za inoviranje nastavnih planova i programa na fakultetima/akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2011/2012. godine
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine


PROCEDURE donošenja i evaluacije studijskih programa

Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

O D L U K A o organizovanju aprilskog ispitnog roka (sa dva ispitna termina) za ak. 2010/11. god.
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.03.2011. godine

 

O D L U K A o dodjeli školarina za pokriće troškova za sticanje naučnog stepena doktora nauka u 2010. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno usavršavanje zaposlenika održanoj 17.03.2011. god.

O D L U K A o dodjeli školarina za pokriće troškova postdiplomskog studija i sticanje naučnog stepena magistra u 2010. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno usavršavanje zaposlenika održanoj 17.03.2011. god.

 

M J E R E za suzbijanje pojava korupcije
Mjere su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.02.2011. godine

O D L U K A o utvrđivanju Okvirnog rasporeda/kalendara održavanja redovnih sjednica Senata
Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2011/2012. godini

Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.09.2011. godine

O D L U K A o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Okvirnog rasporeda/kalendara održavanja redovnih sjednica Senata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2010/2011. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.01.2011. godine

 

Pravilnik o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.12.2010. godine

Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.12.2010. godine

ODLUKA o utvrđivanju apsolventskih ispitnih rokova na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 08.12.2010. godine

Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

 

Procedure za prijavu i realizaciju Tempus projekata na Univerzitetu u Tuzli
Procedure su utvrđene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

 

O D L U K A o utvrđivanju termina nastave i polaganja ispita na Univerzitetu u Tuzli
u akademskoj 2010/2011. godini

Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.09.2010. godine

 

Pravilnik o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.09.2010. godine

 

Pravilnik o vođenju registra domaćih publikacija
(maj 2010.)

 

S T A T U T   UNIVERZITETA U TUZLI (Prečišćeni tekst)
Prečišćeni tekst Statuta Univerziteta u Tuzli je donesen na sjednici Senata održanoj 19.10.2011. god.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA UNIVERZITETA U TUZLI
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 15.07.2011. god.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA UNIVERZITETA U TUZLI
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 24.11.2010. godine

S T A T U T  Univerziteta u Tuzli
Statut je usvojen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli, 21.10.2009. godine

 

Pravila Univerziteta u Tuzli (prečišćeni tekst) (april 2006.)
(Primjenjuju se u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta u Tuzli)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila JU Univerzitet u Tuzli (prečišćeni tekst)
(februar 2006.)

Pravila JU Univerziteta u Tuzli (prečišćeni tekst)
(februar 2003.)
(U primjeni su samo odredbe članova 74. - 97. kojima je regulisan postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka po odredbama ranijih propisa.)

 

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (prečišćeni tekst)
( juli 2008.)

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
(novembar 2005.)

 

Pravilnik o radu JU Univerzitet u Tuzli
(mart 2001.)

 

O D L U K A o utvrđivanju visine naknade za edukaciju trećih lica za polaganje
pedagoško-psihološke-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja
(juni 2010.)

PROGRAM za polaganje pedagoško – psihološke – didaktičko – metodičke grupe
predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja
Promjene u strukturi društva, uslovljene brzim tempom razvoja, reflektiraju se i na položaj i ulogu škole i obrazovanja u društvu. Zato s pravom ističemo da onaj ko želi da se bavi nastavom i preuzme na sebe odgovornost da odgaja i obrazuje druge mora da ovlada i neophodnim pedagoško – psihološkim znanjima kako bi organizirao, realizirao nastavni proces i pri tome realizovao postavljene ciljeve i zadatke odgojno – obrazovnog rada. Sve ovo postaje još izraženije i potrebnije kad znamo da u srednjim školama i fakultetima radi i znatan broj nastavnika i saradnika koji nisu završili nastavničke fakultete.
Pedagoško – psihološko obrazovanje se tretira kao značajna komponenta profesionalne kulture nastavnika. Ono je zasnovano na širokoj teorijskoj osnovi i tijesno povezano sa didaktičko – metodičkom praksom.

 

Kodeks nastavničke etike
Ovim Kodeksom propisuju se moralna i etička načela kojih se moraju pridržavati univerzitetski nastavnici, saradnici, naučnici i istraživači koji obavljaju naučno-nastavnu ili umjetničko-nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u JU Univerzitet u Tuzli.

Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli
Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli nastao je kao produkt projekta Strateško planiranje institucionalnog plana razvoja koje je Univerzitet proveo pod pokroviteljstvom Svjetske banke. U julu 2001. godine Univerzitet je donio Izjavu o unutrašenjem planiranju, kojom je iskazao namjeru izrade ovakvogplana i zadao osnovne smjernice svoga razvoja.

 

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Poslovnik o radu Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli
(juli 2002.)

 

O D L U K A o deponovanju doktorskih disertacija u Univerzitetski repozitorij
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.

Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, postdiplomskog studija i postupku za sticanje doktorata nauka u Javnu ustanovu Univerzitet u Tuzli (februar 2001.)
(U primjeni su samo odredbe ovog Pravilnika kojima je utvrđen postupak sticanja naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora nauka.)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o troškovima postdiplomskog studija za sticanje naučnog, odnosno umjetničkog stepena magistra na Univerzitetu u Tuzli
(prečišćeni tekst, maj 2007.)

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o usavršavanju zaposlenika
(oktobar 2007.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o usavršavanju zaposlenika
(juni 2003.)

Pravilnik o usavršavanju zaposlenika
(maj 2001.)

 

Metodologija za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja (februar 2001.)

 

 

Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Tuzli
(decembar 2001.)

 

Poslovnik o radu Fonda za finansiranje izdavačke djelatnosti JU Univerziteta u Tuzli
(oktobar 2005.)

Pravilnik o radu Fonda za finansiranje izdavačke djelatnosti JU Univerziteta u Tuzli
(juni 2005.)

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11. 2000. god.

 

Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava
(mart 2009.)

Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Tuzli (februar 2007.)

Pravilnik o javnim nabavkama putem direktnog sporazuma
(mart, 2005. god.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu
(mart 2005.)

Pravilnik o zaštiti na radu
(septembar 2002.)

Pravilnik o zaštiti od požara
(septembar 2002.)