|kalendar

Doktorat nauka je najviši naučni stepen koji se stiče na Univerzitetu iz naučnih oblasti za koje je Univerzitet matičan. Ovaj stepen se stiče odbranom doktorske disertacije, koja je rezultat samostalnog naučnoistraživačkog rada kojim se daju novi naučni rezultati i doprinosi razvoju nauke.

Kandidatu koji s uspjehom odbrani doktorsku disertaciju izdaje se diploma o stečenom naučnom odnosno umjetničkom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti.

Postupak za sticanje doktorata nauka u JU Univerzitet u Tuzli obuhvaćen je Pravilnikom o organizovanju dodiplomskog, postdiplomskog studija i postupku sticanja doktorata nauka u JU Univerzitet u Tuzli, koje možete pogledati u Aktima Univerziteta (pdf).

Postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka organizovan je u svim organizacionim jedinicama JU Univerzitet u Tuzli.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti kod pomoćnika generalnog sekretara na matičnim Fakultetima.