Prof. dr. Rejhana Dervišević, prorektor
e-mail:
rejhana.dervisevic@untz.ba

Tel: +387 (0)35 30 05 04

e-mail: nastava@untz.ba

 

 Mirela Biberović, dipl. def.-surdoaudiolog, saradnik
e-mail:
mirela.divanefendic@untz.ba

Tel: +387 (0)35 30 05 31
e-mail: nastava@untz.ba

 

 

Ured za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove:

 1. organizuje i rukovodi radom Ureda za nastavu i studentska pitanja,
 2. predlaže i preduzima mjere za unapređenje nastavnog procesa,
 3. koordinira i predlaže Senatu pokrivenost nastave za narednu školsku godinu,
 4. koordinira i predlaže Senatu raspored ispitnih rokova za narednu školsku godinu
 5. koordinira aktivnosti na izradi rasporeda nastave po organizacionim jedinicima i praćenju redovnog odvijanja nastave,
 6. učestvuje u izradi materijala za nadležne organe iz nadležnosti Ureda,
 7. predlaže rektoru angažovanje spoljnih saradnika u nastavi,
 8. prati realizaciju izvršenja nastavnih planova i programa na fakultetima,
 9. najmanje dva puta godišnje podnosi rektoru Izvještaj o realizaciji naučno-nastavnog procesa i prolaznosti studenata na nivou Univerziteta,
 10. inicira aktivnosti na preispitivanju nastavnih planova i programa u skladu sa Zakonom i Pravilima Univerziteta,
 11. predlaže rektoru i nadležnim organima Univerziteta preduzimanje mjera i aktivnosti na podizanju kvaliteta nastave,
 12. vodi aktivnosti na pripremama za upis studenata u I godinu dodiplomskog studija,
 13. priprema izradu i izdavanje Biltena i Pregleda predavanja
 14. jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru i Upravnom odboru,
 15. učestvuje u pripremi sjednica Senata,
 16. obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Ureda, a po nalogu rektora.