Univerzitet u Tuzli

ured za nastavu i studentska pitanjaGoogle


www untz.ba


home > Uredi i službe na Univerzitetu > Ured za nastavu i studentska pitanja

 

Informacije za studente


 
 • Z A K L J U Č A K O ISPITNIM ROKOVIMA ZA STUDENTE U STATUSU IMATRIKULANTA
  Zaključak je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.03.2012. god.
 • O D L U K A o dodjeli posebnih priznanja studentima Univerziteta
  u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju

 • Informacija Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata
  dodiplomskog  studija i naučno usavršavanje zaposlenika Univerziteta
  u Tuzli
 • O D L U K A o dodjeli posebnih priznanja studentima
  Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju
 • STUDENTIMA UNIVERZITETA U TUZLI
 • Saopštenje vezano za prekid nastave i studentske proteste
  u Travniku
 • O D L U K A Senata Univerziteta u Tuzli
  Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 16.10.2009. godine

 • Press konferencija
 • Odgođen početak nastave na Univerzitetu u Tuzli, odjeljenje Travnik
 • Konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima
           dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh
   
  • Izjava  
 • Konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima
          
  dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog
           statusa
  • Izjava  
 • Kurs francuskog za početnike    
 • IZVOD IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU    
  TUZLANSKOG KANTONA 
 • MJERE SENATA PROTIV KORUPCIJE   
 • Rektor i studenti protiv korupcije