Tuzla, 24.10.2011. god.

Broj posjeta: Tracker
Web Counter

Lista najčešće postavljenih pitanja studenata sa odgovorima

 

* Kliknite na pitanje da biste dobili odgovor.

 

Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

U statusu sam imatrikulanta.....


Kada počinju termini završnih ispita u akademskoj 2011/12. godini?


Kad su termini polaganja popravnih i dodatnih popravnih ispita u akademskoj 2011/12. godini?


Koji su termini ispitnih rokova za studente V i VI godine u akademskoj 2011/12. godini?


U kojim terminima će se održavati rokovi za apsolvente?


Kako se formira konačna ocjena iz nastavnog predmeta?


Koliko bodova se može ostvariti na predispitnim obavezama?


Kad se najkasnije objavljuju rezultati ispita?


Kad i kome se upućuje prigovor na rezultate ispita?


Koji su neophodni uslovi za prelazak u narednu godinu studija?


Upisan sam kao redovan student koji se sam finansira. Na koji način mogu steći status studenta koji se finansira iz budžeta Tuzlanskog kantona?


Koliko može mirovati status studenta i u kojim slučajevima miruju prava i obaveze studenta?


Kad i kome se podnosi zahtjev za mirovanje prava i obaveza studenta?


Kad i kako se prelazi s jednog studijskog programa na drugi studijski program?


Šta je preduslovni nastavni predmet?


Obnavljam studijsku godinu. Mogu li odabrati drugi izborni nastavni predmet?


Obnavljam studijsku godinu. Moram li ponovo slušati nastavu iz nepoloženih nastavnih predmeta?


Šta podrazumijeva status imatrikulacije?


U statusu sam imatrikulanta. Do kojeg roka imam pravo završiti započeti studij koji je važio prilikom upisa?


Ukoliko ne diplomiram u roku utvrđenom Statutom Univerziteta, imam li pravo na završetak studija?


Da li se naknada za polaganje ispita studenta u statusu imatrikulanta plaća za svaki izlazak na ispit?