Univerzitet u Tuzli

Aktivnosti Ureda za nastavu i studentska pitanja


home > Uredi i službe na Univerzitetu > Ured za nastavu i studentska pitanja > Aktivnosti Ureda

 

 

Aktivnosti kojima je Univerzitet bio posvećen u protekloj godini vezano za ovu oblast, te posebno vezano za realizaciju nastavnog procesa i primjenu principa Bolonjske deklaracije su:

 1. Izrada i usaglašavanje katedri i užih naučnih oblasti;
 2. Pokrivenost nastave za školsku 2005./06. godinu;
 3. Kreiranje novog softverskog programa pokrivenosti nastave na Univerzitetu u Tuzli;
 4. Analiza prolaznosti na Univerzitetu u Tuzli za školsku 2004./05. godinu;
 5. Priprema brošure o informacijama za upis na dodiplomski studij u školskoj 2005./06. godini;
 6. Učešće u pripremi brošure “Pregled predavanja za akademsku 2005/06. godinu” u okviru Tempus Joint European Project: Introduction of the ACTS at B&H Universities
 7. Učešće u pripremi Konkursa za izbor u zvanje nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli
 8. Koordinacija i priprema redizajniranih katedri i užih naučnih oblasti na fakultetima Univerziteta u Tuzli
 9. Upisna politika i aktivnosti vezane za upis studenata u I. godinu dodiplomskog studija u 2005./06. godini;
 10. Stabiliziranje nastavnog procesa s aspekta kvaliteta održane nastave i realizacije:
  • redovitosti održavanja nastave;
  • redovitosti održavanja ispita;
  • kvaliteta pokrivenosti nastave;
  • angažovanosti spoljnih saradnika;
  • problema oko učioničkog prostora;
  • Obračun normi nastavnika i saradnika;
  • Izrada obrasca dodatka diplomi Suplement za Univerzitet u Tuzli;
  • Planiranje aktivnosti Bolonja tima i podtimova;
  • Učešće na seminarima, okruglim stolovima, održavanje prezentacija u cilju; podizanja svijesti o Bolonjskom procesu;
  • Kontakti sa studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija.


Aktivnosti u kojima je Ured za nastavu i studentska pitanja aktivno participirao su i priprema sjednica Senata Univerziteta u Tuzli, kao i učešće u radu Upravnog odbora Univerziteta.

 

 

   
Google


www untz.ba