|kalendar

 

 
 • Muminhodžić dr Lejla, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Kliničke i patomorfološke karakteristike hidatidozne mole“,  dana 30.12.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru Interne klinike JZU UKC Tuzla.
 • Lisičić-Konaković dr Mirela, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj sociodemografskih faktora na nivo educiranosti roditelja o febrilnosti predškolske djece“,  dana 30.12.2011. godine sa početkom u 8,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Ervin Turbić, dipl. soc. radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Međunarodni mehanizmi zaštite ekonomsko - socijalnih prava osoba sa invaliditetom – zakonska regulativa, usklađenost i praksa u Bosni i Hercegovini“,  dana 28.12.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Sejfudin Agić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Energetski samo-održivi objekti“,  dana 27.12.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Erna Murić, prof. bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Žensko pismo i de/konstrukcija narativnog identiteta u romanima Jasmine Musabegović“,  dana 26.12.2011.godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Lidija Marušić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Unapređenje distributivne mreže u funkciji povećanja profitabilnosti banaka“,  dana 26.12.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Ibro Ćasurović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza harmonijskih karakteristika električnih kućanskih aparata“, dana 24.12.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Edisa Trumić, magistra farmacije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Polipragmazija, farmakološki predvidive interakcije i nuspojave lijekova preporučenih tokom bolničkih otpusta pacijenata“,  dana 23.12.2011 godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Ilhana Škrgić, prof. engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Jezik novih medija: e-volucija engleskog, njemačkog i bosanskog jezika pod utjecajem tehnoloških promjena“,  dana 23.12.2011.godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Maida Bešlagić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Mogućnost primjene sedimenta/mulja iz akumulacije Modrac za rekultivaciju šljačišta Termoelektrane Tuzla“,  dana 22.12.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Ramiz Muminović,dipl.ing. građ, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza racionalnog poprečnog presjeka visokih armiranobetonskih potpornih zidova“,  dana 17.12.2011.godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Tošić dr Zoran, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Epidemiološke i kliničke karakteristike celijakije u odraslih na području sjeveroistočne Bosne“,  dana 16.12.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u u amfiteatru Interne klinike JZU UKC Tuzla.
 • Amela Pirić, diplomirani psiholog i sociolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Upotrebna vrijednost testa inteligencije DOMINO 25 i utvrđivanje metrijskih karakteristika testa uz izradu orjentacionih normi“,  dana 16.12.2011.godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Azema Jahić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Biostratigrafske karakteristike krovinskih sedimenata ležišta kamene soli Tetima“,  dana 12.12.2011.godine sa početkom u 13,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Davor Trojak, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uhranjenost u hroničnih dijaliznih bolesnika“,  dana 10.12.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Interne klinike JZU UKC Tuzla.
 • Elvir Muminović, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Javno – privatno partnerstvo u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u Bosni i Hercegovini“,  dana 10.12.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Abdurahman Halilović, dipl.inž.sig. i pom., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Sigurnost površinske eksploatacije uglja u rudniku Dubrave sa spekta povreda na radu“,  dana 10.12.2011.godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nikica Vidović, dipl.inž.geotehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena geofizičkih istraživanja kod izgradnje istražnih bušotina“,  dana 09.12.2011.godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Adna Čamdžić, dipl.inž.geotehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Metode mjerenja kod izgradnje dubokih bušotina na području Ilidže“,  dana 09.12.2011.godine sa početkom u 13,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Vildana Ćosićkić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Djelotvornost specifične imunoterapije u bolesnika sa atopijskim oboljenjima“,  dana 05.12.2011. godine sa početkom u 18,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Miloš Ilić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Relacije i uticaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na izvođenje situacijskih kretnih struktura u džudou kod dječaka uzrasta 13-15 godina“,  dana 05.12.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Alma Kamarić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Oblikovanje integrisanih marketing komunikacija u funkciji privlačenja stranih direktnih investicija“,  dana 05.12.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Lejla Rakovac-Tupković, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Upotreba lijekova u trudnoći u Tuzlanskom kantonu“,  dana 02.12.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, Klinika za plućne bolesti JZU UKC Tuzla
 • Mehmed Hasanović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Optimizacija upravljanja sistemom održavanja po kriteriju zadane operativne raspoloživosti“,  dana 29.11.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Nevres Hurić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Unaprjeđenje održivosti sistema upravljanja radioaktivnim medicinskim otpadom“,  dana 26.11.2011 godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Lejla Jogunčić, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uloga i značaj stečajnog upravnika u stečajnom postupku“,  dana 24.11.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Ema Hankić, profesor fizike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Istraživanje prirodne radioaktivnosti u produktima sagorijevanja tuzlanskih termoelektrana gamaspektrometrijskom metodom“, dana 21.11.2011.godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 105, Univerziteta u Tuzli
 • Muamer Hasanbašić, profesor islamske teologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Odgojno obrazovne vrijednosti tekstova u Takvimu objavljenih u periodu od 1951. do 2005. godine», dana 14.11.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mirsad Ibralić, dipl.edukator-rehabilitator, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Određivanje intenziteta podrške osobama s intelektualnim teškoćama“,  dana 11.11.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Sanela Tinjak, dipl.def.-logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Morfološke sposobnosti djece s teškoćama čitanja i pisanja“,  dana 10.11.2011. godine sa početkom u 13,30 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Nermina Halilović, profesor historije-geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Historijski značaj latinskih banskih isprava bosanske dinastije Kotromanića», dana 10.11.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mirza Softić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj sklopnih operacija kod kondenzatorskih baterija na kvalitet električne energije“,  dana 04.11.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Sanel Tufekčić, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Stavovi i mišljenja stanovništva na području općine Srebrenik o veličini porodice“,  dana 01.11.2011.  godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 111, Univerziteta u Tuzli
 • Alma Hadžiomeragić, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Teški metali u sedimentnoj prašini na području grada Tuzla“, dana 28.10.2011.godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muharem Selimović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Odgovornost i osiguranje notara za štetu koju pričini klijentu u obavljanju djelatnosti “,  dana 26.10.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Modrić-Šahbazović Almedina, profesor fizike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:Komparacija i primjena metoda dobijanja amorfnih materijal“, dana 26.10.2011.godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 105, Univerziteta u Tuzli
 • Alma Ibrahimefendić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Obrada EKG signala na mobilnim terminalnim uređajima“,  dana 25.10.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u BIT Centru u Tuzli
 • Mirna Aljić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj ekstruzije i dodataka na svojstva keksa“,  dana 22.10.2011 godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Vahid Dedić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Taksonomska analiza morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti pripadnica ženskog spola V-VIII razreda“,  dana 21.10.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Mehmed Mujić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razlike u dimenzionalnosti razvojnih karakteristika i motoričkih sposobnosti djece uzrasta 6-7 godina romske i neromske populacije“,  dana 17.10.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Emina Imamović, dipl.socijalni radnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uzroci prosjačenja na području Tuzlanskog kantona“,  dana 15.10.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Ranka Perica, dipl.politolog-profesor, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Evaluacija programa organiziranog provođenja slobodnog vremena kod osoba s intelektualnim teškoćama“,  dana 12.10.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Sanela Ćosić, dipl.defektolog-oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Povezanost vršnjačkog nasilja i odnosa u porodici učenika starijih razreda osnovne škole“,  dana 07.10.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Uzeir Spona, profesor fizike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Istraživanje nivoa koncetracije aktivnosti radona u sezmički aktivnim zonama tuzlanske regije“, dana 05.10.2011.godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 105, Univerziteta u Tuzli
 • Gordana Horvat, prof.razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvijenost socijalnih osobina kod djece s posebnim potrebama“,  dana 03.10.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr Svetlana Jović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Učestalost površne i duboke venske tromboze u pacijenata sa varijacijama površnih vena donjih ekstremiteta“,  dana 30.09.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Mirsad Šahbegović, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Bulove mreže i algebre i neke njihove primjene“,  dana 30.09.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Arnela Babić, dipl.def.-oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Evaluacija rada mobilnog stručnog tima podrške inkluziji djece sa intelektualnim teškoćama“,  dana 30.09.2011 godine sa početkom u 14,00 sati, u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Sakiba Mašić, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Određivanje optimalnih uslova analize benzoatnih pufera UV/VIS spektrofotometrijom“,  dana 30.09.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Naida Osmanbegović, prof. bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Nivoi faktora rizika nasilničkog ponašanja učenika osnovnih i srednjih škola», dana 27.09.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amel Avdić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Dizajn robustnog aktivnog prigušenja u automobilima“,  dana 26.09.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Edna Klimentić, prof. bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Osobitosti i funkcija frazema u romanu Hodža Strah Derviša Sušića», dana 26.09.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Muftić, dipl.socijalni pedagog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: «Nivoi faktora rizika nasilničkog ponašanja učenika osnovnih i srednjih škola», dana 24.09.2011. godine sa početkom u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mukinović Samir, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Koncept nastanka događaja i računovodstveni sistem budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine“,  dana 24.09.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Selmin Karić, dipl.inž.sig. i pomoći, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Rizici po okolinu od elektroenergetske opreme sa sadržajem PCB-ulja na području RMU 'Banovići' d.d. Banovići“,  dana 23.09.2011.godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Osmanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza izobličenja napona i struje u električnoj mreži sistema za dobijanje i klasiranje uglja na površinskom kopu“,  dana 23.09.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Valentina Ivanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Skalabilnost kodera slike baziranog na Wavelet transformaciji“,  dana 22.09.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Izeta Tumbul, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Demogeografska obiljžja općine Ilidža u drugoj polovini XX i početkom XXI stoljeća“,  dana 22.09.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 111, Univerziteta u Tuzli
 • Mustafa Tokić, dipl.inž.sigurnosti i pomoći, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Planiranje i sugurnosne procedure kontra-diverzione zaštite u jedinicama policije“,  dana 16.09.2011.godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Adisa Beširović, dipl.defektolog-logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uloga logopeda u ustanovi primarne zdravstvene zaštite“,  dana 14.09.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Ramo Dautbašić, dipl.inž.sig. i pomoći, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Sanacija postojećih odlagališta otpada i uspostava sanitarnih deponija u Bosni i Hercegovini“,  dana 09.09.2011.godine sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muhamed Ordagić, dipl.inž.sig. i pomoći, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Odlaganje freona iz rashladnih uređaja“,  dana 09.09.2011.godine sa početkom u 9,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Felicijo Parčina, dipl.inž.sig. i pomoći, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Optimizacija taktike gašenja požara stare gradske jezgre grada Splita“,  dana 31.08.2011.godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Marina Beneš, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Modeliranje, simulacija i analiza fenomena ferorezonancije“,  dana 29.08.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Admir Ćosić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Opravdanost primjene hidrauličnih bagera sa dubinskim kopanjem na dobijanju uglja u RMU Banovići“,  dana 29.08.2011.godine sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dalibor Bingas, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj, nedoumice i primjena pravila isključenja (exclusionary rule) sa posebnim naglaskom na procesnom pravu Sjedinjenih Američkih Država“,  dana 27.08.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • dr Samed Jagodić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj hirurških komplikacija i dobi davaoca na preživljavanje grafta i pacijenata nakon transplantacije bubrega“,  dana 26.08.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr Jasminka Petrović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Prevalenca markera virusnog hepatitisa B, virusnog hepatitisa C, virusa humane imunodeficijencije i sifilisa u uzorcima krvi dobrovoljnih davalaca krvi u Tuzlanskom kantonu“,  dana 25.08.2011. godine sa početkom u 18,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Admira Beha, dipl.defektolog-surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Profesionalna orijentacija gluhih u Bosni i Hercegovini“,  dana 23.08.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Selmir Ikanović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Reinženjering proizvodne linije po principima fraktalne organizacije“,  dana 22.07.2011. godine sa početkom u 9,00 sati, u učionici 003 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 • Izudinka Kapetanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Dizajn i razvoj sistema za produkciju, upravljanje i distribuciju multimedijskih obrazovnih sadržaja integracijom streaming i digital signage tehnologije“,  dana 19.07.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Eldin Redžić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Istraživanje mogućnosti primjene ostatka (toza) od kave kao alternativne sirovine za proizvodnju biodizela“,  dana 15.07.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nerminka Hadžić, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Demogeografske promjene na području općine Vogošća u drugoj polovini XX i prvoj deceniji XXI stoljeća“,  dana 13.07.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 111, Univerziteta u Tuzli
 • Aziza Hurem, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Demogeografska obilježja stanovništva na području općine Cazin u drugoj polovini XX i prvoj deceniji XXI vijeka“,  dana 13.07.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 111, Univerziteta u Tuzli
 • Enisa Kovačević, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj navike konzumiranja voća i povrća na prehrambeni status populacije starije od 45 godina“,  dana 11.07.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Hariz Muratović, dipl. oec. , javno će braniti magistarski rad pod nazivom:“Utjecaj organizacijske kulture na izgradnju konkurentskih prednosti preduzeća“,  dana 09.07.2011. godine sa početkom u 09,00 sati, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Adela Ručić, dipl.defektolog-somatoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Procjena grube motorike kod učenika niže školske dobi“,  dana 08.07.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Sali Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Fehmo Mrkaljević, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uravnoteženje mehanizma obrtne platforme i analiza statičke stabilnosti rotornog bagera srs (h) 220 9,5/0,5“,  dana 08.07.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli.
 • Arifa Rahmanović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Optimalizacija faktora stabilnosti visokih betonskih potpornih zidova sa armirano betonskom konzolom",  dana 08.07.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Ferid Mulahalilović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Savremeni pristup u redizajniranju mehanizma utovarnog sistema rotornog bagera srs (h) 220 9,5/0,5“,  dana 08.07.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli.
 • Mensur Demirović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Utjecaj procesnih parametara rezanja plazmom na kvalitet zavarenog spoja“,  dana 08.07.2011. godine sa početkom u 09,00 sati, u učionici 003 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Enes Mujanović, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Analiza trošenja zubaca kod konusnih zupčanih parova“,  dana 07.07.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u učionici 003 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Amela Subašić, profesor historije i geografija, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „mapa uma kao motivaciona tehnika u nastavi geografije u osnovnoj školi“,  dana 07.07.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 111, Univerziteta u Tuzli
 • Edis Nasić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Numerička simulacija faze injektiranja procesa injekcionog presanja metalnog praha“,  dana 07.07.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u učionici 003 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Damir Altumbabić, diplomirani glumac, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Kreacije likova u tragedijama rađenim po antičkim motivima“,  dana 06.07.2011. godine sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
 • Mirsada Suljić, profesor bosanskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Režijske postavke Ahmeda Muradbegovića djela južnoslovenske dramske baštine “,  dana 06.07.2011. godine sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
 • Lejla Kuralić-Ćišić, dipl.socijalni pedagog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Poremećaji u ponašanju i porodične karakteristike maloljetnih delikvenata na području općine Tuzla“,  dana 05.07.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Medicinskog fakulteta (novi amfiteatar) Univerziteta u Tuzli
 • Kanita Garčević, dipl. pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Razvod roditelja kao determinanta prilagodbe adolescenata“,  dana 05.07.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edisa Nukić, dipl.inž.sigursnoti i pomoći, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Procjena rizika i upravljanje kriznim situacijama pri požarima u tunelima na magistralnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine",  dana 04.07.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Omer Kovčić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Procjena rizika i upravljanje kriznim situacijama pri požarima u tunelima na magistralnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine",  dana 02.07.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr. Sanela Zukić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Učestalost aleksije, agrafije i akalkulije u akutnoj fazi moždanog udara“,  dana 01.07.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr. Nedim Smajić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Ishod ranog hirurškog liječenja suprakondilarnih prijeloma humerusa u dječijoj dobi“,  dana 01.07.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr. Amira Dedić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Sedacio-agitaciona skala i bispektralni indeks u procjeni nivoa sedacije u pacijenata nakon operacije tumora mozga“,  dana 30.06.2011. godine sa početkom u 17,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr. Edin Zukić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Učestalost preneoplastičnih promjena sluznice bronha u rudara“,  dana 30.06.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr. Mirela Dizdarevi-Husić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Intenzitet bola i nivo depresivnnosti kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“,  dana 30.06.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Salih Halilović, dipl.inž.sigursnosti i pomoći, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „sigurnost miniranja za potrebe u šumarstvu",  dana 30.06.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Azmir Spahić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Optimalizacija tehničkih i ekonomskih parametara kod primjene kamenih zidova u sanaciji kosina",  dana 30.06.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr. Mirela Bašić-Denjagić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Intenzitet bola i nivo depresivnnosti kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“,  dana 29.06.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr. Aldina Ahmetagić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Efikasnost primjene empirijske terapije kod hirurških pacijenata sa peritonitisom“,  dana 24.06.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • dr. Samra Pjanić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj sistemskog stresa uzrokovanog manjom hirurškom intervencijom na nivo totalnog antioksidativnog kapaciteta seruma kod djece“,  dana 24.06.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 • Adnan Mustafić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj parametara procesa na opterećenje tračne testere pri rezanju visokolegiranog hrom-nikl čelika“,  dana 24.06.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u učionici 003 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Midhat Osmić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj geometrijskih karakteristika ložišta parnih kotlova na proces sagorijevanja“,  dana 24.06.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u učionici 003 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Radenko Tomić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Integrisana protivhavarijska automatika industrijskih elektroenergetskih sistema“,  dana 20.06.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Asim Bojić, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika dječaka i djevojčica uzrasta 5-6 godina na motoričku efikasnost“,  dana 16.06.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Nesad Ahmetović, dipl.inž.geotehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Sanacija, rekultivacija i prenamjena devastiranih zemljišnih površina zahvaćenih površinskom eksploatacijom uglja na području Tuzlanskog kantona",  dana 04.06.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Emir Hodžić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Seizmička povredljivost degradiranih cestovnih betonskih mostova",  dana 04.06.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dragana Brčina, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kodovi nad lančanim prstenima“,  dana 02.06.2011.  godine sa početkom u 13,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 205, Univerziteta u Tuzli
 • Eldar Hukić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „SCADA sistemi u funkciji podrške pouzdanosti energetskog sistema u sučelju sa malim hidroelektranama“,  dana 31.05.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • dr Zlatko Mušanović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Astigmatizam rožnice nakon operacije sive mrene“,  dana 27.05.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Fata Zilić, dipl.defektolog-oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Emocionalna prilagođenost djece sa intelektualnim teškoćama“,  dana 27.05.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muamer Smajlović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Specifičnosti kompresije medicinske slike“,  dana 25.05.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Nermina Kerić-Mešanović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Ljudska prava – ograničenje i zaštita“,  dana 20.05.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Suad Kulaglić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj i primjena adaptivne hipermedije u obrazovanju na daljinu“,  dana 16.05.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Sead Mulić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj bazično-motoričkih sposobnosti, kognitivnih sposobnosti i agresivnosti na rezultate situaciono-motoričkih testova u nogometu“,  dana 09.05.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Ilvana Trumić, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Distribucija metalnih elemenata pri procesu produkcije cementa u fabrici cementa Lukavac",  dana  06.05.2011. godine sa početkom u 14,00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u Amfiteatru broj I  Univerziteta u Tuzli
 • dr Amela Katica - Mulalić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kliničko-morfološke karakteristike sindroma policističnih jajnika“,  dana 06.05.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Ajsela Binjoš, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Nivo transformacionih promjena odabranih morfoloških dimenzija, bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod odbojkašica uzrasta 12-14 godina“,  dana 06.05.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Sabina Jašarević, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Globalna dinamika dvodimenzionalnih diskretnih sistema diferentnih jednadžbi tipa Leslie-Gowera“,  dana 06.05.2011.  godine sa početkom u 13,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 204, Univerziteta u Tuzli
 • Samra Jašarević, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Normalne forme za neautonomne diferentne jednadžbe i bifurkacije s primjenama u teoriji uprvljanja“,  dana 06.05.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 204, Univerziteta u Tuzli
 • Merim Aličić, dipl.inž.maš., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Uticaj osnovnih parametara parnog kotla na stepen odvajanja sistema mokrog odsumporavanja dimnih plinova“,  dana 06.05.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u učionici 003 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • dr Hana Džanić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Beztenziona vaginalna traka i vaginoplastika u liječenju stres urinarne inkontinencije“,  dana 05.05.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Senada Husarić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Serumski prognostički parametri u multiplom mijelomu“,  dana 29.04.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Džemila Agić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Unapređenje energetske efikasnosti u individualnim stambenim objektima na prostoru Općine Tuzla“,  dana 29.04.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Slađan Lovrić, dipl. ing.mašinstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Analiza uskih grla u integralnom razvoju proizvoda“,  dana 29.04.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali broj 81 (amfiteatar) na Rudarsko – geološko – građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Midhat Siručić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Izbor i analiza prenaponske zaštite u niskonaponskoj instalaciji za objekte opšteg tipa“,  dana 29.04.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Edin Hadžimustafić, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Geomorfološke karakteristike bazena poriječja Soline“,  dana 28.04.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 111, Univerziteta u Tuzli
 • Elvis Baraković, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena diferencijalne geometrije u teorijama gravitacije“,  dana 28.04.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 205, Univerziteta u Tuzli
 • Sanita Ibrišević, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Semilinearni i kvazilinearni singularno-perturbacioni dirichletov rubni problem“,  dana 27.04.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 205, Univerziteta u Tuzli
 • Suad Širanović, profesor biologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Karakterizacija sojeva listeria monocytogenes izolovanih iz hrane i vodenog okoliša na području općine Tuzla“,  dana 26.04.2011. godine sa početkom u 11,30 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u sali broj: 214, Univerziteta u Tuzli
 • dr Ferid Latić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Dijagnostički parametri u procjeni kliničkog toka akutnog pankreatitisa“,  dana 22.04.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Meris Rahmanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena indirektne vektorske metode upravljanja kod asinhronih EMP sa promjenljivim teretom“,  dana 21.04.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Marizela Šabanović, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj prehrane i fizičke aktivnosti na stanje uhranjenosti u adolescenata“,  dana 21.04.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nermin Ibrišimović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Tehnologije za transformiranje energije biomase u toplotnu i električnu energiju“,  dana 19.04.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Jasmin Brčaninović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza različitih metodologija dijagnostike stanja izolacionih sistema transformatora“,  dana 19.04.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Edisa Kasumović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Mjerenja i analize propada napona u 1 kV rudničkoj mreži“,  dana 18.04.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Danilo Bojanić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Nivoi kvantitativnih i kvalitativnih promjena motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika učenika i učenica sa posebnim potrebama uslovljenih primjenama kinezioloških operatora“,  dana 07.04.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Amer Klopić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Strategije marketinga farmaceutskih proizvoda“,  dana 04.04.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • dr Daniela Matičević-Lončar, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kardiovaskularna oboljenja u bolesnika na hroničnoj dijalizi“,  dana 02.04.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Sanjin Hodžić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Efekti programa na rezultat u brzinskom sportskom penjanju i transformaciju antropoloških dimenzija kod penjača početnika“,  dana 01.04.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Jozo Bejić, dipl. ing.mašinstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Utjecaj mikro, malih i srednjih poduzeća na povećanje zaposlenosti u Bosni i Hercegovini“,  dana 31.03.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Tamara Lukić, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Upravljanje zdravstvenom sigurnošću kroz dobru poljoprivrednu praksu“,  dana 26.03.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Sabahudin Salihović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Troškovi uspostave odgovarajuće kvalitete električne energije u distributivnoj mreži“,  dana 25.03.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Edisa Avdihodžić Avdić, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Laboratorijska i numerička simulacija procesa kompostiranja komunalnog krutog otpada sa prisilnom aeracijom u reaktoru“,  dana 25.03.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Jasmin Imširović, prof. biologije i hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Efikasnost rada postrojenja za biološko prečišćavanje amonijačno-fenolnih otpadnih voda Gikil d.o.o. Lukavac“,  dana 18.03.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Vedran Stuhli, dipl.ing.tehnologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Karakterizacija otpadnog mulja iz postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda u funkciji određivanja mogućnosti njegove anaerobne digestije“,  dana 18.03.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Jasmin Zahirović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kriterij za tipsku identifikaciju studentica u području fitnesa od 19 do 21 godine i kreiranje fitnes pasoša“,  dana 17.03.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Mirela Ćebić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: “Redizajniranje sistema ocjenjivanja performansi u funkciji podizanja nivoa motivacije zaposlenih u organima javne uprave u Bosni i Hercegovini“,  dana 17.03.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Suada Mujić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom:“Uticaj organizacijskih i ličnih faktora na nivo zadovoljstva poslom zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima“,  dana 10.03.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Amel Selimović, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj heljdinog brašna na peciva i organoleptička svojstva kruha“,  dana 05.03.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Vahidin Smajlović, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Zavisnost parametara klanja tovnih pilića od vrste masti u hrani“,  dana 04.03.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muamer Beširović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti na valorizacioni model za procjenu motoričkog znanja kod učenika uzrasta 16-17 godina“,  dana 28.02.2011. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Eniz Lačić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Eksploatacija ostavljenih bilansnih rezervi uglja alternativnim metodama površinske eksploatacije u RMU Banovići",  dana 26.02.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dragan Pelemiš, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Mogućnosti korištenja viška aktivnog mulja nakon prečišćavanja industrijskih otpadnih voda za proizvodnju komposta“,  dana 26.02.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Fazlić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Izbor tehnologije prolaza mehnaizovanog širokog čela kroz vezne uskope u rudniku Mramor",  dana 25.02.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Davorin Đaković, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Određivanje parametara kvaliteta električne energije u industrijskim pogonima u skladu sa međunarodnim normama“,  dana 14.02.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Tijana Pešić, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj mliječnog proizvoda na bazi svježeg sira i voća“,  dana 10.02.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Meliha Hadžiefendić, dipl. defektolog surdoaudiolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Učestalost i karakteristike deficita pažnje i hiperaktivnog poremećaja kod gluhe i nagluhe djece“,  dana 08.02.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Elvira Čekić, dipl. psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Psihosocijalni aspekti menstrualnog ciklusa kod adolescentkinja sa slušnim oštećenjem“,  dana 08.02.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Sandra Ibrišević, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Numeričke metode za rješavanje eliptičkog singularno-perturbacionog problema“,  dana 01.02.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali broj: 204 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Danijal Crvenjak, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj ekstruzije na poboljšanje svojstava hrane namjenjene osobama oboljelim od celijakije“,  dana 29.01.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Midheta Bijedić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kliničko-morfološke karakteristike recidiva bazocelularnog karcinoma“,  dana 28.01.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mirza Suljić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Tehnika dubinske analize relevantnih parametara u predikciji parametara kvaliteta uglja primjenom neuronskih mreža“,  dana 27.01.2011. godine sa početkom u 16,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Mensur Herić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom:“Mogućnosti primjene LEAN sistema u funkciji unapređenja efikasnosti poslovanja u industriji namještaja“,  dana 27.01.2011. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Enver Husičić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Integracija optičkih pristupnih mreža sa postojećim tehnologijama u pristupnim mrežama“,  dana 26.01.2011. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Dado Srkalović, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Ranjivost podzemnih voda područja sjeveroistočne Bosne",  dana 26.01.2011. godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Zenaida Malović, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Strukturalne razlike motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika dječaka uzrasta od 12 do 15 godina uslovljene sportskim aktivnostima“,  dana 13.01.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Amela Mujagić, profesor geografije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Demogeografske promjene na području općine Ilijaš u drugoj polovini XX i prvoj deceniji XXI stoljeća “,  dana 10.01.2011. godine sa početkom u 11,00 sati, u u Sali broj: 114 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Anto Jeličić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Metode stabilizacije kosina stijenskog masiva na cestama",  dana 07.01.2011.godine godine sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

     ARHIVA      2006       2007       2008       2009       2010            2011