|kalendar

 

 • Senada Halilović-Atić, diplomirani fizičar, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Optimizacija odnosa doza u zdravom i kancerogenom tkivu u planiranju eksternalne terapije snopovima X zračenja “,  dana 30.12.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u u Sali broj: 105 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Zoran Jasak, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Benfordov zakon i reinforcement učenje “,  dana 29.12.2010. godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru A2 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Kanita Mehmedović, profesor hemije i biologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj interakcija u vodenoj koloni i na granici sediment-voda na biodostupnost teških metala u prirodnim vodama “,  dana 29.12.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, uu Sali broj: 211 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Asmir Vodenčarević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Selekcija bitnih karakteristika digitalnog signala primjenom evolucionih algoritama“,  dana 25.12.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Ruzmir Avdić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uloga tehnološkog procesa oplemenjivanja uglja na separaciji RMU Đuređevik' u lancu onečišćivača slivnog područja rijeke Spreče",  dana 24.12.2010. godine sa početkom u 16,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dr Mirsad Zornić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kliničko-morfološke karakteristike i tretman tumora zadnje lobanjske jame u djece“,  dana 24.12.2010. godine sa početkom u 16,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dr Husnija Majdančić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kardiovaskularni poremećaji u hipertireoidizmu“,  dana 24.12.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edin Huskić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza karakteristika niskonaponske energetske mreže za prenos podataka“,  dana 17.12.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Rajko Tomić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Geološke karakteristike ležišta uglja Baljak u Ugljevičkom bazenu“,  dana 17.12.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru Rudarskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amra Gadžo, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom:“Metodološki problemi organizacije računovodstva u funkciji upravljanja profitabilnošću po kupcima“,  dana 15.12.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Selma Hasanbašić, dipl. defektolog-logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Učestalost i vrste govorno-jezičkih poremećaja u djece s Down sindromom osnovnoškolske dobi“,  dana 10.12.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Elmir Karić, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Matematički model upravljanja procesom pečenja prehrambenih prouzvoda“,  dana 04.12.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali broj 28 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dr Pavla Rakovec, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj stresora dentalnog zahvata na anksioznost i vitalne parametre“,  dana 03.12.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Damir Aličić , dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj hemijskih formi olova i kadmia na zdravstvenu sigurnost vode za piće “,  dana 03.12.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Sanela Imamović, dipl. defektolog-somatoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Somatopedski tretman osoba sa anozognozijom i unilateralnim zanemarivanjem nakon moždanog udara“,  dana 02.12.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Zinaida Čolić, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Povezanost religijskih i moralnih uvjerenja roditelja sa psihičkom stabilnošću djece”,  dana 29.11.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Adem Dautbašić, dipl. ing. tehn., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Ispitivanje korozionog ponašanja implantata na bazi nehrđajućeg čelika“,  dana 27.11.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Dr Sabina Salkić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Učestalost i klinička prezentacija hipertenzivnih kriza u Službi hitne medicinske pomoći“,  dana 26.11.2010. godine sa početkom u 16,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amir Hadžimehmedović, dipl. ing. el.,javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Elektromagnetska kompatibilnost energetske elektronike u sistemima za integraciju obnovljivih izvora energije“,  dana 26.11.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Indira Šestan, profesor hemije,javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „ Uticaj termičke obrade na sadržaj kalcija i fizikalno – hemijska svojstva mlijeka“,  dana 26.11.2010. godine godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nermin Hodžić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Formiranje modela podataka elemenata distributivne mreže u skladu sa ISO 19100 i OGC standardima“,  dana 23.11.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Mirsad Mujić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Dinamički režimi rada elektromotornog pogon kod dizel-električnih kamiona velike nosivosti“,  dana 23.11.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Alfred Vidić, dipl.ing.hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Radiohemijska separacija i alfaspektrometrijsko određivanje uranovih izotopa u rejonu TRZ Hadžići“,  dana 23.11.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, u Sala broj 105 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Alen Alendar, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Transformacioni efekti bazično-motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika kod fudbalera uzrasta 16-18 godina“,  dana 18.11.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Nedžad Hasanović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Unutrašnji odnosi sa javnostima i njihov uticaj na stvaranje društvenog kapitala BH Telekoma”,  dana 18.11.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amra Arifović, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Investicijsko-projektna aktivnost Svjetske banke u ekonomsko-historijskom kontekstu”,  dana 18.11.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Enes Prasko, diplomirani žurnalist, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj javnosti na ekološka pitanja u Zenici“,  dana 17.11.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amir Džananović, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Savremeni pristup vrednovanja trase autoputa“,  dana 06.11.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amra Subašić, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Spektrofotometrijsko određivanje l-askorbinske kiseline u prisustvu stabilizatora “,  dana 05.11.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nidret Ibrić, dipl.inž.teh., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj optimizacijskog modela za projektovanje integralnog sistema vode u procesnoj industriji“,  dana 29.10.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nenad Katanić, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Efekti transformacionih promjena motoričkih sposobnosti i kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike učenika VII, VIII i IX razreda osnovne škole pod uticajem redovne i programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja“,  dana 25.10.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • dr Dženita Mešić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj indeksa tjelesne mase na pojavu anestezioloških komplikacija kod adenoidektomije i adenotonzilektomije u djece “,  dana 23.10.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muhamed Pašić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Upravljanje i regulacija elektromotornog pogona presa za štancanje lima",  dana 22.10.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli
 • Alisa Babajić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Korelacija strukturno-teksturnih i geohemijskih karakteristika dijabaza okoline Banovića",  dana 16.10.2010. godine (subota) sa početkom u 11,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Mirza Memić, dipl.inž.građ., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Pregled i usporedba metoda zaštite građevinskih jama",  dana 09.10.2010. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Selma Kadrić, dipl.inž.građ., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Izbor optimalne varijante položaja i vrste potpornih zidova u odnosu na trasu puta",  dana 09.10.2010. godine (subota) sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Sadat Kurtalić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kvalitet života u pacijenata sa srčanom insuficijencijom“,  dana 08.10.2010. godine sa početkom u 16,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Dragana Marković, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Terapeutski intervencijski skoring sistem u prognozi ishoda kritičnih bolesnika sa sekundarnim peritonitisom“,  dana 01.10.2010. godine sa početkom u 16,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nedreta Kikanović, dipl.inž.geod., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj slijeganja terena na urbani razvoj i ranjivost prostora kao determinante razvoja",  dana 01.10.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Đulaga Hadžić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Softverski inženjering u informacionim sistemima za podršku u odlučivanju u osnovnom i srednjem obrazovanju “,  dana 29. 09. 2010. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Adnan Hodžić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uspješnost košarkaških ekipa u prostoru standardnih i nestandardnih pokazatelja situacijske efikasnosti na Evropskom prvenstvu za kadete“,  dana 27.09.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • dr Nehra Mosorović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kvalitet života u oboljelih od dijabetes melitusa tip 2“,  dana 27.09.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Zlata Uzejrović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Offshore poslovanje i međunarodne aktivnosti u borbi protiv odliva novca u offshore destinacije",  dana 27.09.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • dr Elvedin Osmanović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Prevencija infekcije u ortopedskoj hirurgiji primjenom hemioprofilaktičkog protokola“,  dana 24.09.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Merisa Imamović Kuluglić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Pušenje i drugi faktori rizika kardiovaskularnih bolesti kod ljekara na Tuzlanskom kantonu “,  dana 24.09.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Adis Bećić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uloga kablova i konektora u postizanju elektromagnetske kompatibilnosti “,  dana 24. 09. 2010. godine sa početkom u 13,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Muhamed Husejnović, profesor historije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Srebrenica u prvoj polovini 15. stoljeća“,  dana 23.09.2010.godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Besim Duraković, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Inspekcijski nadzor u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u F BiH",  dana 20.09.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Edina Šiljegović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj evropskih integracija na razvoj rizik menadžmenta i osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana",  dana 17.09.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Nermin Toromanović, dipl. defektolog – logoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Afazije i prateći motorički poremećaji nakon moždanog udara“,  dana 01.09.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Edisa Šljivić, dipl. defektolog – somatoped, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Roditelj kao koterapeut u procesu psihofizičke rehabilitacije djece sa smetnjama u razvoju",  dana 27.08.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nedim Ganibegović, dipl.ing.rud., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Istraživanje mogućnosti poboljšanja rada toplifikacijskog bloka u Termoelektrani Tuzla ",  dana 25.08.2010. godine sa početkom u 9,00 sati, učionici broj 03 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Alma Šehanović, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Invarijante, globalna periodičnost i kompletna integrabilnost diskretnih dinamičkih sistema“,  dana 21.07.2010. godine sa početkom u 11,30 sati, Učionica broj 205, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Enesa Silić, profesor matematike i informatike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „globalne bifurkacije sistema diferentnih jednadžbi u ravni “,  dana 21.07.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, Učionica broj 205, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • dr Emina Kopić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Morfometrijske osobine angiogeneze indolentnih i agresivnih Non Hodgkin limfoma“,  dana 16.07.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nelvedina Meškić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Strane direktne investicije: globalni trendovi i mogućnost njihovog rasta u Bosni i Hercegovini",  dana 15.07.2010. godine godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Azra Okić, dipl. ing. rud., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Ekonomska evaulacija rudnika uglja u Bosni i Hercegovini",  dana 14.07.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Alma Bećić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Analiza efektivnosti rada kamionskog transporta na površinskim kopovima RMU Banovići“,  dana 12.07.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Halid Čičkušić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj rudarsko-geoloških faktora na geometriju komorne metode otkopavanja sa protočnim provjetravanjem u rudniku lignita Bukinje“,  dana 12.07.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Petar C Katanić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Geomorfološko-neotektonska rejonizacija polimineralnih glina u donjem toku rijeke Spreče“,  dana 09.07.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Enes Hodžić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Perioperativna i postoperativna bol kod laparoskopske i otvorene holecistektomije “,  dana 09.07.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amra Pezić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Sigurnosni mehanizmi pametne kartice“,  dana 09.07.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Multimedijalnoj sali (zgrada Gimnazije "Meša Selimović") Univerziteta u Tuzli
 • Melisa Hasić, diplomirani pedagog-psiholog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Prisutnost simptoma poremećaja hranjenja i depresivnosti kod adolescenata“,  dana 06.07.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muhamed Kalajevac, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Komparativna analiza hardverskih i softverskih implementacija algoritama kriptozaštite u vojnim sistemima“,  dana 05.07.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Vladana Tešić, dipl. defektolog – oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvojno ekološki pristup procjeni potreba djece s intelektualnim teškoćama“,  dana 24.06.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Eldar Muratović, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Regionalna ekonomska saradnja Jugoistočne Evrope, u funkciji njihovog bržeg priključenja Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu",  dana 23.06.2010. godine godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Almir Šestan, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Istraživanja sadržaja teških metala u izvorištima javnog snabdjevanja grada Tuzle i okolice“,  dana 21.06.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u novom Amfiteatru na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Adnan Mulaosmanović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Automatizacija sistema baklji u koksnoj industriji“,  dana 18.06.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Mirzeta Saletović, profesor hemije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Raspoloživost mikroelemenata (Cu, Zn, Mn, Fe, Se) i ukupnih antioksidanasa u ljekovitim biljkama “,  dana 18.06.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, u Amfiteatru na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Damir Salkić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utvrđivanje štetnosti niskofrekventnih elektromagnetskih polja u blizini ukrštanja nadzemnih vodova“,  dana 15.06.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Dr Snežana Zulić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Klinički nalaz i biohemijsko-mikroskopski pregled urina u dijagnostici infekcije urinarnog trakta u djece“,  dana 15.06.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Nesib Rešidbegović, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Mehanizmi loma veze armiranobetonske montažne ploče i armiranobetonskog monolitnog zida“,  dana 10.06.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Rajmon Imširović, profesor historije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Barbarsko osvajanje bosanskohercegovačkih prostora u vrijeme kasne antike“,  dana 09.06.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Miroljub Mijatović, diplomirani glumac, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Dječiji teatar kao dio pozorišnog sistema Bosne i Hercegovine“,  dana 04.06.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
 • Senad Aganović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena neizrazite logike na klasifikaciju kupaca ektrične energije u svrhu poboljšanja tarifnog sistema“,  dana 04.06.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Selma Merdan, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Vodna tijela podzemnih voda sliva rijeke Bosne“,  dana 04.06.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Anita Petrović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „«Pravna zaštita potrošača kod Ugovora o potrošačkom kreditu sa osvrtom na povezane pravne poslove“,  dana 02.06.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Samila Hrvanović, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Metamorfne stijene planine Vranice“,  dana 02.06.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Sead Hadžić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Digitalizacija rudničke grafičke dokumentacije za potrebe površinske eksploatacije“,  dana 28.05.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Damir Hadžiabdić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kvantitativne i kvalitativne promjene morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti pod uticajem izborne aktivnosti iz košarke učenika V i VI razreda osnovne škole“,  dana 26.05.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Razić Sanel, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj fiskalnog federalizma na stabilizaciju cikličnih kretanja u Europskoj uniji ",  dana 26.05.2010. godine godine sa početkom u 14,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Selma Suljagić, dipl. oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Sistem plaća i nagrađivanja u funkciji povećanja motivacije i zadovoljstva zaposlenika u srednjim i velikim preduzećima",  dana 25.05.2010. godine godine sa početkom u 9,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Elvedin Mejremić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Razlike u nekim pokazateljima situacione efikasnosti ekipa Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i reprezentacija koje su učestvovale na Evropskom nogometnom prvenstvu 2008. godine“,  dana 24.05.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Muamer Halilović, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Kontrola potrošnje električne energije u stambenim objektima“,  dana 21.05.2010. godine sa početkom u 15,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • dr Hajriz Alihodžić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Klasifikacija i prehospitalno liječenje anafilaksije“,  dana15.05.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Mirsad Šljivić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Postavljanje centralnog venskog katetera pod kontrolom ultrazvuka“,  dana15.05.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Natalija Samardžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Mineralne, termalne i termomineralne vode Busovačke rasjedne zone“,  dana 13.05.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Elvir Ferhatbegović, dipl.inž.teh., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Primjena geografskih informacionih sistema u procjeni okolinskog opterećanja u prostornom planiranju“,  dana 06.05.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Demirović Bahira, dipl. defektolog – oligofrenolog, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Djeca sa intelektualnim teškoćama u inkluzivnom obrazovanju“,  dana 30.04.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Zinaida Avdić, profesor fizike i matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Komparacija znanstvenih metoda u antičkoj, srednjovjekovnoj i klasičnoj fizici“,  dana 27.04.2010. godine sa početkom u 11,45 sati, Sala 104 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Muratović Maksuda, profesor fizike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Aristotelova fizika u komentarima srednjovjekovnih arapskih fizičara“,  dana 27.04.2010. godine sa početkom u 10,30 sati, Sala 104 na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Munevera Dedić, dipl. ecc., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Uticaj poreskog sistema na razvoj poduzetništva u Tuzlanskom kantonu ",  dana 30.03.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Arijana Salkić, dipl.oec., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Utvrđivanje boniteta preduzeća zajmotražioca pomoću internog rejting sistema u funkciji upravljanja kreditnim rizikom banke",  dana 29.03.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Meho Kamberović, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Permanentno usavršavanje nastavnika osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona“,  dana 27.03.2010. godine sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Muhamed Plasto, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Upravljanje rizikom i kriznim situacijama u tranzicionom modelu strateškog odlučivanja u rudnicima uglja BiH",  dana 19.03.2010.godine sa početkom u 15,00 sati, u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Subhija Ponjavić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Višekriterijalna klasifikacija prostora u GIS-u za potrebe planiranja objekata visokogradnje“,  dana 12.03.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Eldar Goletić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Strukturalni i klasifikacijski nivoi morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata sa elementima tehnike džudoa, hrvanja, boksa i karatea“,  dana 05.03.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Robert Onodi, profesor matematike, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Različiti algebarski i geometrijski aspekti konstrukcije pravilnih poligona“,  dana 26.02.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Zlata Pirić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Posljedice fiskalnog pluralizma po makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine",  dana 20.02.2010. godine sa početkom u 10,00 sati, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Fahrudin Aščić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Prediktivna vrijednost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika šestih razreda osnovne škole na formiranje ocjene iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj“,  dana 19.02.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Mirza Mulabećirović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Neposredni efekti primjene različitih operatora zagrijavanja na ispoljavanje eksplozivne snage i agilnosti“,  dana 17.02.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Jasenko Dizdarević, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Mogućnosti razvoja IMS aplikacija upotrebom NIST implementacije JAIN-SIP specifikacije“,  dana 05.02.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Mensur Šmigalović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Transformacija motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti učenika 13-14. godina starosti pod uticajem programiranog vježbanja iz odbojke“,  dana 02.02.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Ishak Brkić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Akvizicija najčešćih kvarova trofaznih energetskih transformatora“,  dana 02.02.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • Harun Ismaili, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Transformacioni efekti bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod nogometaša uzrasta 12-14 godina“,  dana 01.02.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • Mirela Čokić, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Stečajni postupak u legislativi BiH, sa posebnim osvrtom na reorganizaciju, kao mogući modalitet nastavka poslovanja“,  dana 30.01.2010. godine sa početkom u 11,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Adem Ferhatbegović, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Efekti dodatnog programa na poboljšanje određenih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenika 5. i 6. razreda osnovne škole“,  dana 28.01.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
 • dr Sanda Kreitmayer Peštić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Nedostaci u vođenju medicinske dokumentacije pacijenata sa psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini“,  dana 28.01.2010. godine sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Anhel Koluh, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Hem-o-lok laparoskopska apendektomija u tretmanu akutnog apendicitisa“,  dana 27.01.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • dr Mensud Grbović, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Sindrom izgaranja i indeks radne sposobnosti zaposlenika koji zbrinjavaju osobe sa posebnim potrebama“,  dana 25.01.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
 • Amar Čišić, profesor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Odnos između motoričkih, funkcionalnih i situaciono-motoričkih sposobnosti tenisera uzrasta 13-15 godina“,  dana 25.01.2010. godine sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

 

     ARHIVA      2006       2007       2008       2009