|kalendar

 

 • mr.sc. Šeherzada Hadžidedić, spec.kontrole lijekova, dana 27.12.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Hiralnost amlodipin besilata: utjecaj na dizajniranje i razvoj stabilne i efikasne formulacije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,30 sati
 • mr.sc. Mirela Garić-Demirović, prof.matematike, dana 26.12.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Bazeni privlačenja za dvodimenzionalne kompetitivne antikompetitivne diskretne dinamičke sisteme». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Edin Pjanić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Primjena dinamičkih programskih jezika za brzi razvoj konvergiranih Web i SIP aplikacija“,  dana 24.12.2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Sali broj 008 Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 • mr.sc. Slavica Ćorić, spec.interne medicine, dana 23.12.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kontinuirani aktivator eritropoetinskih receptora u liječenju renalne anemije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati
 • mr.sc. Damir Demirović, dipl.ing.el., dana 16.12.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Detekcija i upotreba informacija o diskontinuitetima prilikom registracije medicinske slike». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Ibrahim Lapandić, dipl.inž.rudarstva, dana 03.12.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Funkcinalna usaglašenost utovarno-istovarnih kompleksa bager-kamion u zavisnosti od prostorno-vremenskih informacija praćenja kamionskog transporta na PK RMU Banovići». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati
 • mr.sc. Nihad Žunić, dipl.inž.geologije, dana 28.11.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Geološke i geomorfološke analize morfostruktura i morfoskulptura banovićkog ugljenog bazena». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,30 sati
 • mr.sc. Jozo Piljić, dana 26.11.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Model kvantitativnog utjecaja računovodstvenih politika na kvalitetu poslovanja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 09,30 sati
 • mr.sc. Hasnija Hadžibulić-Nurković, prof.filozofije i sociologije, dana 23.11.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Interakcijsko-komunikacijski aspekt pedagoške klime u srednjoj školi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Amela Hercegovac, prof.biologije i hemije, dana 11.11.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Analiza polimorfizma inflamatornih gena u bosanskohercegovačkoj populaciji». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 215 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,30 sati
 • mr.sc. Biljana Kojić, spec.neuropsihijatrije, dana 16.09.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognoza jednogodišnjeg preživaljavanja pacijenata sa apnejičkim sindromom i moždanim udarom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Almira Ćosićkić, spec.pedijatrije, dana 09.09.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Težina atopijskog dermatitisa u djece i uloga alergijske senzibilizacije u njegovom nastanku». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Smajo Halilović, prof.historije, dana 05.09.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Bosna i Hercegovina u procesu disolucije SFRJ». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Kasim Bajramović, dipl.inž.rudarstva, dana 03.09.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sadržaj inertne čvrste materije i eksplozivne karakteristike nataložene ugljene prašine starijih miocenskih ležišta». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Hasan Bleković, dipl.inž.rudarstva, dana 02.09.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Dinamički nivoi podzemnih voda u krekanskom ugljenom bazenu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Selma Muratović, spec.pedijatrije, dana 08.09.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Percentilne krivulje rasta žive novorođenčadi za populaciju Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati
 • mr.sc. Larisa Gavran, spec.opće i obiteljske medicine, dana 27.08.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Utjecaj modela unapređenja metaboličke kontrole na nastanak kroničnih komplikacija u oboljelih od dijabetes melitusa tip 2». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Leila Begić, dipl.defektolog-logoped, dana 26.08.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj fonološke i gramatičke kompleksnosti na govorne disfluencije u djece koja mucaju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u se u Amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Enida Nevačinović, spec.ginekologije i akušerstva, dana 25.08.2011.godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj perinatalne zaštite na smrtnost novorođenčadi male porođajne mase». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati
 • mr.sc. Mugdim Bajrić, spec.interne medicine, dana 08.07.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Amino-terminalni pro-moždani natriuretski peptid u prognozi mortaliteta pacijenata sa srčanom insuficijencijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Amira Šerifović-Trbalić, dipl.ing.el., dana 29.06.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Inkorporacija aproksimativnih direkcionih karakterističnih tačaka u proračun gustog deformacionog polja pri registraciji medicinske slike». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Sunita Delić-Ćustendil, spec.transfuziologije, dana 27.06.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Poremećaji hemostaze u bolesnika na hemodijalizi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Suad Kunosić, prof.fizike, dana 27.06.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Analiza primjene pacijentnih doza u mamografskoj dijagnostici». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Mufid Burgić, spec.plastične i rekonstruktivne hirurgije, dana 25.06.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognostički značaj morfoloških karakteristika, širine ekscizije i ekspresije biomarkera u melanomu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Beriz Čivić, dipl.ecc., dana 03.06.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Interakcija strategije marketinga i marketing informacionog sistema u funkciji jačanja konkurentnosti trgovinskih preduzeća». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati
 • mr.sc. Dževad Mešanović, prof.geografije, dana 01.06.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: « Ekonomsko-geografski aspekt razvoja privrede na području Tuzlanskog kantona s posebnim osvrtom na industriju i rudarstvo». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Suvad Dedić, spec.pneumoftiziologije, dana 30.05.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj akutnih egzacerbacija hronične opstruktivne plućne bolesti na zdravstveni status bolesnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Klinike za plućne bolesti JZU UKC Tuzla, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Alma Kadušić, prof.geografije, dana 30.05.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Demogeografske promjene na području općine Tešanj u drugoj polovini XX i početkom XXI vijeka». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Safer Demirović, dipl.ing.rud., dana 28.05.2011.godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Aerodinamički potencijal jame u funkciji izolacije starih radova i disolucije vazdušnih struja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Benjamin Muhamedbegović, dipl.ing.tehn., dana 28.05.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj modificiranja na reološka i termofizikalna svojstva škroba iz različitih izvora». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Zejnil Trešnjo, dipl.fizičar, dana 27.05.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Istraživanje radona u rudnicima uglja Bosne i Hercegovine primjenom nuklearnih mjernih metoda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati
 • mr.sc. Mirza Hadžimehmedović, prof.fizike i matematike, dana 29.04.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Spoznavanje singularitetne strukture parcijalnih valova korištenjem metode vezanih kanala». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati
 • mr.sc. Amela Softić, prof.fizike, dana 27.04.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Ispitivanje degradacije svjetlosnog fluksa svjetlosnih dioda velike snage sa povećanim temperaturnim stresom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Mirna Alečković, spec. interne medicine, dana 23.04.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Glukometabolički status u pacijenata sa koronarnom bolešću srca bez ranije dijagnoze dijabetes melitusa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Medicinskog fakulteta, sa početkom u 10,00 sati
 • mr.sc. Samir Husić, spec.anesteziologije sa reanimatologijom, dana 08.04.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Tretman probijajuće boli u terminalnom stadiju karcinomske bolesti». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Centru za palijativnu njegu JZU UKC Tuzla, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Aldina Kesić, prof.biologije i hemije dana 04.04.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj hemijskog sastava meda na njegovu antioksidacijsku aktivnost». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Hedim Osmanović, prof.fizike i matematike, dana 01.04.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Stabilnost određivanja singulariteta parcijalnih valova u metodi vezanih kanala». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Enisa Karić, spec.porodične medicine, dana 26.03.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Mikroalbuminurija kao prediktor kardiovaskularnih događaja u šećernoj bolesti tip 2». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 9,00 sati
 • mr.sc. Dilista Piljić, spec.za infektivne bolesti, dana 25.03.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Bolničke i izvanbolničke infekcije mokraćnog sistema u odraslih». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Aida Brković, spec.porodične medicine, dana 05.03.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj stresora na radnom mjestu na zdravlje nastavnog osoblja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Šekib Umihanić, spec.otorinolaringologije, dana 04.03.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Rani efekti hirurškog liječenja mehaničke nosne opstrukcije na funkcionalne plućne parametre». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati
 • mr.sc. Samir Butković, dipl.ing.mašinstva, dana 04.03.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj parametara sinterovanja na svojstva dijelova od modificiranih nehrđajućih čelika dobivenih MIM tehnologijom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u učionici 003 Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Amira Kasumović, prof.fizike i matematike, dana 03.03.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj tehnološki modifikovane prirodne radioaktivnosti na radijacione nivoe u životnoj sredini gradova Tuzle i Lukavca». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u sali br. 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Salko Bukvarević, dipl.ing.rudarstva, dana 02.03.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Pomjeranje i deformacije površine terena u fazi obustave eksploatacije Tuzlanskog sonog ležišta». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Samira Herenda, spec.porodične medicine, dana 28.02.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Mikrovaskularne komplikacije u stadiju predijabetesa u pacijenata sa metaboličkim sindromom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Zihnet Selimbašić, spec.neuropsihijatrije, dana 05.02.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Poremećaji ponašanja i emocionalni problemi u djece veterana rata sa posttraumatskim stresnim poremećajem». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. Vesna Bratovčić, dipl.defektolog-somatoped, dana 31.01.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Primjena biopsihosocijalnog modela u analizi antropoloških karakteristika i uspješnosti osoba s invaliditetom u sportskoj disciplini sjedeća odbojka». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Amira Galić, dipl.inž.geologije, dana 28.01.2011. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Hidrogeološki uvjeti područja vodenih akumulacija u zapadnoj Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 
          ARHIVA     2006     2007    2008    2009    2010    2011