|kalendar

 

 • mr.sc. Indira Mehmedagić, spec.opšte hirurgije, dana 24.12.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognostički faktori u operativnom liječenju karcinoma želuca». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 18,00 sati
 • mr. sc. Jasmina Okičić, dipl.ecc., dana 04.12.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Optimizacija portfolija vrijednosnih papira na rubnim tržištima kapitala». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati
 • mr.sc. Smajo Sulejmanović, prof.fizike, dana 30.11.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Pasivno zahvatanje solarne energije pomoću providnih toplotnih izolatora». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u učionici br. 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Rifat Kešetović, spec.sudske medicine, dana 29.11.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Rekonstrukcija i identifikacija izmiješanih skeletnih ostataka primjenom odabranih genetskih markera». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 18,00 sati
 • mr.sc. Azra Hadžimehmedović, spec.ginekologije i akušerstva, dana 22.11.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Spolno ponašanje omladine u Bosni i Hercegovini». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 17,30 sati
 • mr.sc. Edin Bjelošević, spec.neuropsihijatrije, dana 20.11.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Depresivnost kod ljekara Zeničko-Dobojskog kantona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati
 • mr.sc. Sahmir Šadić, spec. za ortopediju i traumatologiju, dana 20.11.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Klinička i radiološka analiza operativnog liječenja prijeloma dijafize nadkoljenične kosti intramedularnim zaključanim klinom i dinamičko-kompresivnom pločom». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. Sanja Sefić-Kasumović, spec.oftalmologije, dana 20.11.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Morfološke promjene optičkog nerva i funkcija oka kod glaukoma». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. Enisa Ramić, spec.porodične medicine, dana 20.11.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj samoće na kvalitet života u osoba starije životne dobi». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 9,00 sati
 • mr. sc. ŠEFKIJA BOTONJIĆ, dipl.ing.tehn., dana 23.10.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj unosa recikliranih vlakana u proizvodnji kraft liner papira na fizikalno-mehanička svojstva papira kao limitirajućeg faktora u primjeni finalnog proizvoda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. ESAD ALIBAŠIĆ, spec.porodične medicine, dana 16.10.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Hemostaza u oboljelih od dijabetesa tip 2». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 16,00 sati
 • mr.sc. ARNAUTOVIĆ-ČUSTOVIĆ, spec.interne medicine, dana 16.10.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Prognostički faktori krupnoćelijskog B limfoma tretiranog polihemioterapijom sa i bez Rituximaba». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 18,00 sati
 • mr.sc. AIDA SMAJLOVIĆ, prof.biologije i hemije, dana 09.10.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj aromata, prolina, stabilnosti i mehanizma svijanja na amiloidnu fibrilaciju; modelni studij stefina B». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati
 • mr.sc. DŽEVAD DŽIBRIĆ, prof.tjelesnog odgoja i sporta, dana 05.07.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Transformacioni efekti određenih antropoloških dimenzija učenika trećeg razreda osnovne škole pod utjecajem programskih sadržaja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati
 • mr.sc. ALMA BAJTAREVIĆ, spec.radiologije, dana 05.07.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj morfologije karotidne bifurkacije na stepen stenoze unutrašnje karotidne arterije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati
 • mr.sc. ALMA TOROMANOVIĆ, spec.pedijatrije, dana 05.07.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Dob pojave menarhe u djevojčica u Federaciji Bosne i Hercegovine». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicisnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. ERMINA SMAJLOVIĆ, dipl.ecc., dana 02.07.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Strateški kauzalitet identiteta i imidža banaka u funkciji prilagođvanja promjenama na bankarskom tržištu». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. SABINA BEGIĆ, dipl.ing.tehn., dana 02.07.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Nova tehnologija dezinfekcije vode za prehrambenu industriju». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. ZVJEZDAN KARADŽIN, dipl.ing.rudarstva, dana 01.07.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Minimiziranje post-rudarskih okolinskih hazarda u toku životnog ciklusa rudnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru br. 1 na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. MIRZA NUHANOVIĆ, prof.hemije, dana 12.06.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Sinteza nekih derivata 1,4-dihidropiridina i definiranje njihovih morfoloških karakteristika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati
 • mr. sc. REMZIJA CVRK, dipl.ing.tehn., dana 29.05.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uticaj vrste masti i ulja u hrani za tov pilića na kvalitet pilećeg mesa». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 6 (mali Amfiteatar) na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. FUAD PAŠIĆ, spec.opšte hirurgije, dana 22.05.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Faktori rizika za popuštanje anastomoze nakon operativnog tretmana karcinoma debelog crijeva». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati
 • mr.sc. SANEL NUHANOVIĆ, dipl.ing.geologije, dana 26.03.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Izgradnja višenamjenskih bušotina u ležištima soli». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u se u u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. MILENA NIKOLIĆ, dipl.defektolog-oligofrenolog, dana 06.03.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Vršnjački odnosi učenika usporenog kognitivnog razvoja u uslovima integracije». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati
 • mr.sc. GORAN MIRAŠČIĆ, dana 26.02.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Uloga Međunarodnog monetarnog fonda u koordiniranju ekonomskih politika malih otvorenih privreda». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
 • mr.sc. BEGZUDIN AHMETOVIĆ, spec.ginekologije i akušerstva, dana 06.02.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Serumski marker CA-125 i morfološke karakteristike malignih tumora jajnika». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati
 • mr.sc. DERVIŠ SELHANOVIĆ, dipl.pravnik, dana 25.01.2010. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Kultura i sport kao značajne komponente u strategiji kreiranja državnog imidža Crne Gore». Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati
          ARHIVA     2006     2007    2008    2009