|kalendar
 
 
Članovi Senata:

Rektor
1. Dr.sc. Enver Halilović, red.prof., predsjednik
Predstavnici fakulteta/Akademije
iz reda nastavnika:
iz Vijeća Grupacija:

- Akademija dramskih umjetnosti
2. Vlado Kerošević, red.prof., član
      iz reda nastavnika
3. dr.sc. Srđan Vukadinović, red.prof., član
      iz Vijeća Grupacije humanističkih nauka
- Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
4. dr.sc. Milena Nikolić, doc., član
      iz reda nastavnika
5 . dr.sc. Zamir Mrkonjić, doc. , član
      iz Vijeća Grupacije društvenih nauka
- Ekonomski fakultet
6. dr.sc. Sejfudin Zahirović, red.prof., član
      iz reda nastavnika
7. dr.sc. Safet Kozarević, van.prof., član
      iz Vijeća Grupacije društvenih nauka
- Fakultet elektrotehnike
8. dr.sc. Nermin Suljanović, van.prof., član
      iz reda nastavnika
9. dr.sc. Amer Hasanović, van.prof., član
      iz Vijeća Grupacije tehničkih nauka
- Fakultet za tjelesni odgoj i sport
10. dr.sc. Branimir Mikić, red.prof., član
      iz reda nastavnika
11. dr.sc. Vlatko Šeparović, doc., član
      iz Vijeća Grupacije društvenih nauka
- Farmaceutski fakultet
12. dr.sc. Lejla Begić, red.prof., član
      iz reda nastavnika
13 . dr.sc. Selma Berbić, vanr.prof., član
      iz Vijeća Grupacije biomed. i zdrav.nauka
- Filozofski fakultet
14. dr.sc. Bego Omerčević, vanr. prof., član
      iz reda nastavnika
15. dr.sc. Adib Đozić, vanr.prof., član
      iz Vijeća Grupacije društvenih nauka
16. dr.sc. Azra Verlašević, doc., član
      iz Vijeća Grupacije humanističkih nauka
- Mašinski fakultet
17. dr.sc. Muhamed Mehmedović, doc., član
      iz reda nastavnika
18. dr.sc. Bahrudin Šarić, doc., član
      iz Vijeća Grupacije tehničkih nauka
- Medicinski fakultet
19. dr.sc. Farid Ljuca, red.prof., član
      iz reda nastavnika
20. dr.sc. Elmir Čičkušić, vanr.prof., član
      iz Vijeća Grupacije biomed.i zdrav.nauka
- Pravni fakultet
21. dr.sc. Izudin Hasanović, van.prof., član
      iz reda nastavnika
22. dr.sc. Edin Mutapčić, doc., član
      iz Vijeća Grupacije društvenih nauka
- Prirodno-matematički fakultet
23. dr.sc. Rifet Terzić, red.prof., član
      iz reda nastavnika
24. dr.sc. dr.sc. Aida Crnkić, van.prof., član
      iz Vijeća Grupacije prirodnih nauka
- Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
25. dr.sc. Izet Žigić, red.prof., član
      iz reda nastavnika
26. dr.sc. Samir Nurić, vanr.prof.
      iz Vijeća Grupacije tehničkih nauka
- Tehnološki fakultet
27. dr.sc. Amra Odobašić, van.prof., član
      iz reda nastavnika
28. dr.sc. Franc Andrejaš, doc., član
      iz Vijeća Grupacije tehničkih nauka
Predstavnik ostalih zaposlenika
29. mr.sc. Denis Čeke, dipl.ing.elektrotehnike
      iz reda administrativnog osoblja
 
Predstavnici studenata
- studenti dodiplomskog studija (I ciklus)
   iz reda grupacija (4 člana)


- studenti postdiplomskog studija (II ciklus)
   (1 član)
- studenti doktorskog studija (III ciklus)
   (1 član)

30. Amar Hadžiselimović, student PF, član
31. Nedžad Hodžić, student MF, član
32. Jasmin Mrkaljević, student MF, član
33. Nedim Ćirić, student FF, član

               -

               -