UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za pitanja naučno-istraživačkog rada > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 10.01.2012.god.

 

 

ZDRUŽENI ISTRAŽIVAČKI CENTAR OBJAVIO
ENLARGEMENT & INTEGRATION ACTION (E&IA)
POZIV ZA 2012. GODINU

 

 

Združeni istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) pruža naučnu i tehničku podršku zemljama koje se spremaju za članstvo u EU, novim državama članicama kao i pridruženim članicama. JRC podržava harmonizaciju nacionalne legislative u skladu sa EU zakonodavnim okvirom (acquis communautaire) te olakšava naučnu i tehničku razmjenu.

Združeni istraživački centar (JRC) je ponudio 40 privremenih pozicija za nacionalne stručnjake i korisnika granta kao dio svojih akcija proširenja i integracije. Mogućnosti zapošljavanja su dostupne za stručnjake iz istraživačkih organizacija, javne administracije, nacionalnih laboratorija i naučnika, i to iz sljedećih zemalja: Albanije, Hrvatske, Islanda, Crna Gore, Švajcarske, Bosna i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Izraela, Srbije i Turske.
Rok za prijavu ističe 15. marta 2012. godine (za korisnike granta), odnosno 15. maja 2012 godine (za nacionalne stručnjake).

Više informacija na linku: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3070

Sem toga, JRC nudi specijalizovane radionice za proširenje i integraciju kao i napredne kurseve obuke unutar područja svoje nadležnosti. Radionice su kreirane tako da dozvoljavaju odgovarajućim organizacijama u novim državama članicama EU, državama kandidatima, potencijalnim državama kandidatima, FP7 pridruženim zemljama, zemljama Evropske politike susjedstva te Rusije, da proučavaju naučne i tehničke metode i tehnike koji podupiru implementaciju EU politika. One takođe pružaju priliku za EU institucije da nauče nešto o metodama koje se koriste u tim zemljama i ujedno priliku za obe strane da diskutuju o tome kako EU zakonodavstvo treba primjeniti u budućnosti.
više informacija na linku: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3080

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za pitanja NIR-a ili direktno NPC za JRC u BiH gdinu Đorđe Markezu na e-mail: markezdj@teol.net.

URED ZA NIR