Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 09.12.2011. god.


 

Održan Međunarodni okrugli sto
,, KVALIFIKACIJSKI OKVIR, NACIONALNI KVALIFIKACIJSKI OKVIR I STANDARDI
ZANIMANJA KAO UVJET ZA MOBILNOST RADNE SNAGE”

 

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, na Univerzitetu u Tuzli je održan međunarodni okrugli sto na temu „Kvalifikacijski okvir, nacionalni kvalifikacijski okvir i standardi zanimanja kao uvjet za mobilnost radne snage“. U radu okruglog stola su učestvovali eminentni stručnjaci iz Evrope, regije i Bosne i Hercegovine.

 

 

Cilj ovog skupa, koji tematizira jedno od najvažnijih pitanja kvalifikacijskog okvira u aktuelnom trenutku je dati pregled stanja razvoja i izrade Kvalifikacijskog okvira u BiH koji treba povezati prethodne, sadašnje i buduće rezultate učenja, te ih postaviti u međusobne odnose kako unutar BiH, tako i evropskog kvalifikacijskog okvira i evropskog obrazovnog prostora.

Međunarodni okrugli sto zvanično je otvorio Federalni ministar obrazovanja i nauke, Damir Mašić koji je kazao da organizacijom ovakvih i sličnih skupova Federalno ministarstvo želi kreirati forum za razmatranje trenutnog stanja i perspektiva razvoja kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini te razmatranje iskustva koja druge zemlje imaju u ovom području.

- Imajući u vidu nedostatak informacija o tome šta je Evropski okvir kvalifikacija, kako se dolazi do nacionalnog okvira kvalifikacija, probleme koji nastaju pri upoređivanju starih i novih kvalifikacija, pogotovo u visokom obrazovanju, te probleme u okviru implementacije Bolonjskog procesa, mi smo u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odlučili da stručnoj i široj javnosti predstavimo pregled osnovnih pojmova vezanih za okvir kvalifikacija, proces nastajanja Evropskog okvira kvalifikacija i karakteristike koje bi nacionalni okvir kvalifikacija trebao imati. Osim toga, namjera je i da se da osvrt na pojam kompetencija, kao i na prednosti i ograničenja koje ima razvoj kurikuluma, sa fokusom na kompetencije - istakao je federalni ministar Damir Mašić.

Ovom prilikom posebno je analiziran napredak reforme visokog obrazovanja, a predstavljene su i mogućnosti za unapređenje primjene Bolonjskog procesa i pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Prisutnim učesnicima okruglog stola, predstavnicima organa vlasti i akademske zajednice te međunarodnih organizacija obratili su se i ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, prof.dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović i rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Enver Halilović, red. prof.

- Nemamo vremena za lutanja pri pristupanju savremenim putevima obrazovanja. Jedina nam je perspektiva da postanemo sastavni dio globalnog evropskog obrazovanja, dio evropske zajednice i civilizacije. Svakako da danas imamo eminentne predavače, znači predstavnike zemalja koje su već prošle kroz te reformske transformacije visokog obrazovanja. Oni su već na tom jednom putu ulaska u evropsku akademsku zajednicu, na putu su poštivanja svih tih standarda, a mi smo tek negdje na početku, i svakako da njihovo iskustvo koje će nam danas oni kroz svoja izlaganja prenijeti biti korisna za budućnost naše akademske zajednice - istakla je ministrica prof. dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović u svom obraćanju.

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Enver Halilović, red. prof. se posebno zahvalio Federalnom ministru obrazovanja, Damiru Mašiću na senzibilitetu za visoko obrazovanje te na iniciranju i organizovanju više okruglih stolova i spajanju svih univerziteta u Bosni i Hercegovini.
Rektor Halilović je govorio o implementaciji Bolonjskog procesa, usaglašavanju i moduliranju nastavnih planova i programa u srednjem i visokom obrazovanju, usvajanju međunarodnih standarda za kvalificiranje diploma, te o izradi mehanizama osiguranja kvaliteta kroz eksternu akreditaciju visokoškolskih ustanova i sve što je neophodno da se ona provede. Vezano za ovu temu, rektor dr.sc. Enver Halilović, red. prof. je rekao:

- Evropski kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje je dokument koji je usvojila Konferencija evropskih ministara obrazovanja u Bergenu 2005. godine. On definira generičke deskriptore za svaki od tri ciklusa visokog obrazovanja. Smisao i svrha donošenja ovog dokumenta je da se primjenjuje u svim državama potpisnicama bolonjskog procesa. Kvalifikacijski okvir u Bosni i Hercegovini treba: povezati prethodne, sadašnje i buduće rezultate učenja, postaviti ih u međusobne horizontalne i vertikalne odnose unutar Bosne i Hercegovine, uskladiti s Evropskim kvalifikacijskim okvirom i evropskim obrazovnim prostorom. - te dodao:

- Nakon tri godine rada na materijalu Evropski kvalifikacijski okvir visokog obrazovanja, Evropski parlament i Vijeće Evropske unije su aprila 2008. godine usvojili Evropski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje, kao podsticaj mobilnosti i cjeloživotnom učenju, čime se ispunjavaju ciljevi zacrtani u Lisabonskoj strategiji za rast i zapošljivost. Cjeloživotno učenje je podtema našeg današnjeg skupa. Evropski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje ima za cilj olakšano upoređivanje transparentnih kvalifikacija i kvalifikacijskih nivoa, sto omogućava brzu mobilnost trzišta rada, uspostavljanje koncepta cjeloživotnog učenja i osiguranja kvaliteta obrazovanja. Strateški cilj Evropskog kvalifikacijskog okvira je da osigura da kvalifikacije zadovoljavaju društvene i ekonomske potrebe svake zemlje ponaosob i Evropske unije u cjelini, da iza svake kvalifikacije stoji osiguran kvalitet i da se na fleksibilan način omogući svakom pojednicu i horizontalni i vertikalni napredak kroz kvalifikacijsku ljestvicu. Visoko obrazovanje u BiH danas se susreće sa brojnim izazovima. Za mnoga od njih, posebno za ona političkog karaktera niko nema
zajedničkog odgovora. Danas ćemo čuti kako su neka od njih riješena u svijetu i nekim zemljama u našem okruženju. Univerzitet u Tuzli učestvuje u jednom Tempus projektu na temu cjeloživotnog obrazovanja i spreman je da implementira njegove rezultate.

Učešće u ovom okruglom stolu su uzeli eminentni stručnjaci, domaći i strani eksperti: dr Terence Clifford Amos, ekspert EU za Bolonjski proces, prof. dr. Mile Dželalija, voditelj Operativnog tima za potporu Povjerenstva Vlade RH za izradu HKO, Karen Roberts, bivša koordinatorica projekta Vijeća Evrope "Jačanje visokog obrazovanja u BiH (SHE)", Daria Duilović, voditeljica radne grupe za izradu kvalifikacijskog okvira z BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Jadranka Mihić, Programme Manager za obrazovanje i zdravlje, Delegacija EU u BiH, Mr. sc. Zdenka Steblovnik Župan, članica Upravnog odbora Evropskog udruženja visokog stručnog obrazovanje EURASHE.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU