Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 07.12.2011. god.


 

Održana press konferencija
Druga Međunarodna naučna konferencija "EKONOMIJA INTEGRACIJA"

 

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, povodom 35 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli i Ekonomskog fakulteta, organizuje Drugu međunarodnu naučnu konferenciju "EKONOMIJA INTEGRACIJA".
Drugu međunarodnu naučnu konferenciju Ekonomija integracija na temu: "Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Evrope" organizira Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli zajedno sa koorganizatorima: Ekonomskim fakultetom iz Osijeka, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor i Beogradskom Bankarskom Akademijom.

 

 

Temeljni cilj naučne konferencije je problematizirati kompleksna teorijska i praktična znanja i iskustva o specifičnim efektima uvođenja, proširivanja i produbljivanja različitih oblika ekonomskih integracija u zemljama Jugoistočne Evrope. Očekujemo da će naučna konferencija razultirati konkretnim prijedlozima za unapređenje načina komunikacije između donosioca odluka (decision makers: vlada, ministarstva i državne agencije), istraživača (univerziteti, istraživači, razvojni centri), te menadžera i vlasnika kompanija koji su uključeni u procese integracija.

Na toj osnovi će učesnici konferencije nastojati razviti teorijske i praktične analize statičkih i dinamičkih efekata ekonomskog integrisanja zemalja na makro i mikro razini. U skladu s time bi se osiguralo sticanje savremenog znanja i aplikacija ekonomske teorije na razini funkcionisanja integrisanog sistema nacionalnih, regionalnih i lokalnih ekonomija zemalja Jugoistočne Evrope.Tematika naučne konferencije će biti posvećena aktuelnim procesima integracija s posebnim osvrtom na zemlje Jugoistočne Evrope. Stoga će rasprave i diskusije biti usmjerene na poteze koje bi trebalo poduzeti kako bi se ojačala saradnja između zemalja Jugoistočne Evrope, te samim time regionalna stabilizacija učinila još jačom.

Press konferenciju je otvorio i medijima se obratio dekan Ekonomskog fakulteta, dr.sc. Safet Kozarević, vanr. prof. te istakao značaj ove konferencije u iznalaženju konkretnih prijedloga za unapređenje koordinacije između državnih organa, istraživača i vlasnika kompanija, koji su uključeni u proces integracije. Konferencija je od velikog značaja kako za sam Tuzlanski kanton, tako i za cijelu BiH i van granica naše države.

Predsjednik programskog odbora Konferencije, dr. sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor je istakao regionalni značaj Konferencije, te da je prijavljeno 70 radova, nakon recenzije je uvršteno 49 radova u program, od kojih su 26 iz inostranstva, a 23 iz Bosne i Hercegovine. Od 100 autora radova, 40 autora je iz Bosne i Hercegovine, a 60 iz inostranstva i to: iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Velike Britanije i Francuske.

- Sam ulazak država regije u EU, poručuje potrebu da se aspekti integracija zemalja Jugoistočne Evrope istraže. Kriza EU pokazuje da je ova tema danas aktuelna. - istakao je dr.sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor.

Predsjednik organizacionog odbora Konferencije, dr. sc. Bahrija Umihanić, vanr. prof. je rekao:

- Tema Konferencije "Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Evrope" je aktuelna. Mi smo je prepoznali prije godinu dana kada smo krenuli sa aktivnostima za organizovanje Konferencije. S obzirom na impozantan broj radova i učesnika iz regije, očekuje se da će zaključna razmatranja Konferencije, kao i publikovani radovi biti zapaženi kako u regiji, tako i šire, te da će omogućiti da se donosioci odluka na svim nivoima (pojedinac, preduzeće, privreda, država) adekvatno prilagode izazovima evropskih integracija.

Prodekan za naučno-istraživački rad, Zijad Džafić, vanredni profesor je upoznao prisutne sa naučno-istraživačkim radom koji se odvija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli te istakao da od agresije prvi put Ekonomski fakultet ima vlastitu biblioteku sa preko 2500 naslova i pristupom EBSCO naučnoj bazi podataka.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU