Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 01.02.2011. god.


 

 

Aktivnosti vezane za akreditaciju Univerziteta u Tuzli

 

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr. Nihad Fejzić posjetio je Univerzitet u Tuzli.

Prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, upoznao je prof. dr. Nihada Fejzića o trenutnim aktivnostima koje provodi Univerzitet u Tuzli za eksternu evaluaciju i akreditaciju Univerziteta.

Organizovanje Univerzitetske biblioteke i jačanje bibliotečkih resursa je bitan segment za unapređenje rada Univerziteta. Veliki značaj za razvoj naučnoistraživačkog rada je i obezbjeđivanje pristupa studentima i nastavnom osoblju univerziteta svjetskim bazama podataka i naučnim elektronskim časopisima. Univerzitet u Tuzli je već uključen u COBISS sistem.

Osnivanje Centra za izdavačku koji će jačati imidž Univerziteta uz razvoj antikoruptivnog segmenta je također aktivnost koja se provodi na Univerzitetu.

Izrada pravnih akata je u toku. Već je doneseno 15-ak akata koji obrađuju različita pitanja djelatnosti Univerziteta: Nastavni planovi i programi za I, II i III ciklus studiranja, Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata, Pravilnik o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi, Procedure za prijavu i realizaciju Tempus projekata na Univerzitetu u Tuzli, itd. Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period od 2011-2015. godine je također završena i postavljena na web stranici Univerziteta te je omogućeno da se pošalju sugestije, prijedlozi, zapažanja i komentari vezani za ovaj dokument.

Izrađen je idejni projekat za Kampus Univerziteta i postepeni prelazak fakulteta u bivšu kasarnu Husein kapetan Gradaščević. Ove aktivnosti će se odvijati u dvije faze. Prva faza je adaptacija postojećih objekata za fakultete koji trenutno nemaju dovoljno raspoloživog prostora, kao što su Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Akademija dramskih umjetnosti, Filzofski fakultet i dr. Druga faza je izgradnja novih objekata za potrebe faklulteta i predstavlja dugoročnu fazu. Preuzimanje Kasarne kasni jer konstituiranje vlasti još uvijek nije završeno.

Također, idejni projekat za izradu zgrade Rektorata u prostorijama bivšeg Doma armije je već završen.

Rektor je naveo da će se potrebni uslovi za podnošenje zahtjeva za eksternu evaluaciju i akreditaciju Univerziteta obezbjediti najkasnije do kraja marta tekuće godine.

Prof. dr. Nihad Fejzić je podsjetio da će se kontrola kvaliteta vršiti na osnovu sljedećih kriterija: strategija visokoškolske ustanove, sistem unutrašnjeg osiguranja kvaliteta, procedura za ocjenjivanje, kvalitet resursa kojima raspolaže visokoškolska ustanova, kvalitet nastavnog osoblja, informacioni sistem, prezentacija informacija za javnost i međunarodna saradnja. Akreditacija će se provoditi po evropskim principima i sva dobra iskustva iz Evrope, koja je poodmakla u ovom procesu, bit će iskorištena u ovom procesu. Komisije za akreditaciju će se sastojati od stranih stručnjaka, stručnjaka iz privrede i prakse i domaćih stručnjaka.

- Mobilnost i prepoznavanje diploma na tržištu evropske unije je naša ambicija, rekao je prof. dr. Fejzić.

Rektor je istakao veliki značaj ove posjete za daljnji rad i nastavak aktivnosti u cilju akreditacije Univerziteta u Tuzli.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA