Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 05.10.2009. god.

Protokol o dugoročnoj saradnji između Univerziteta u Tuzli i Pravnog fakulteta Sarajevo

 

Premijer Tuzlanskog kantona Enes Mujić, rektor Univerziteta u Tuzli Džemo Tufekčić i dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu Borislav Petrović danas su potpisali Protokol o dugoročnoj saradnji između Univerziteta u Tuzli i Pravnog fakulteta Sarajevo.

 

 

Protokolom je predviđeno da će se saradnja ogledati kroz realizaciju nastavnog procesa, zajednčko učešće u naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim projektima i učešće u komisijama za izbor u nastavnička i saradnička zvanja te nostrificiranje inostranih diploma.
U skladu sa ovim Protokolom, Pravni fakultet Sarajevo će Univerzitetu u Tuzli staviti na raspolaganje svoje kadrove koji imaju izbor za odgovarajuće nastavne predmete za izvođenje nastavnog procesa, a prema iskazanim potrebama na početku svake akademske godine.
Odjeljenje Pravnog fakulteta u Tuzli prestat će sa upisom studenata u prvu godinu studija, počev od akademske 2009/2010. godine. Ovo Odjeljenje će u Tuzli izvoditi nastavni proces u naredne tri akademske godine, tako što će u svakoj od akademskih godina organizovati i izvoditi nastavu na preostalim studijskim godinama. Studentima Odjeljenja Pravnog fakulteta Sarajevo u Tuzli koji ne ispune uslove za prelazak u sljedeću studijsku godinu, omogućit će se nastavak studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu ili prelazak na odgovarajuću studijsku godinu Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta se obavezalo da će pronaći adekvatan prostor za izvođenje nastave Odjeljenja Pravnog fakulteta u Tuzli za izvođenje nastavnog procesa u naredne tri godine.
Predviđeno je da ovaj Protokol važi narednih pet godina nakon čega će sve strane potpisnice razmotriti potrebu za njegovim eventualnim produženjem.