Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 11.06.2010. god.

 

 

SVEČANO PUŠTANJE U RAD NISKOFONSKOG GAMASPEKTROMETRIJSKOG SISTEMA

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u Laboratoriji za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), svečano danas, 11.06.2010.god. svečano je pušten u rad najsavremeniji niskofonski, visokorezolucioni gamaspektrometrijski sistem.

Gostima su se obratili: Meliha Alić, mistrica Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja; Dr. sc. Naser Prljača, redovni profesor, prorektor za naučno-istraživački rad; Dr. sc. Rifet Terzić, redovni profesor, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta. Prezentaciju projekta je izvršio dr. sc. Feriz Adrović, vanredni profesor, čovjek koji je bio i nosilac ovog značajnog projekta, kako za Univerzitet u Tuzli, tako i za širu regiju.

Niskofonski, visokorezolucioni gamaspektrometrijski sistem zauzima centralno mjesto prilikom kvantitativne i kvalitativne analize radionuklida koji su u tragovima prisutni u uzorcima u svim ambijentalnim sredinama. Ovaj gamaspektrometrijski sistem direktno će biti u funkciji pouzdane kontrole radiološke ispravnosti vode, vazduha, životnih namirnica, kao i kontrole roba i sirovina za masovnu proizvodnju i upotrebu u građevinarstvu (cigla, kreč, cement, kamen, mermer, pijesak, armatura itd.), poljoprivredi (vještača đubriva), kao i za radiološku kontrolu sirovina i proizvoda u svim ostalim industrijskim granama.
Ovo je jedini gamaspektrometar ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Pomoću ovog sistema vršiće se kontrola radioaktivnosti biosfere (sa posebnim akcentom na izučavanje migracije i distribucije radionuklida i radijacionih nivoa u prirodnoj i tehnološki modifikovanoj prirodnoj sredini), dozimetrija jonizirajućeg zračenja, procjena opasnosti i proračun zaštite od zračenja, održavanje i kalibraciju instrumenata i operativna dozimetrija.

Formiranjem niskofonske gamaspektrometrije u Laboratoriji za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), stvorili su se uslovi za zavidan naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Tuzli i cijeloj BiH u ovoj oblasti istraživanja, u kojoj će se uključiti veliki broj mladih istraživača. Ona ima i fundamentalni karakter, jer se u LDDZZ uspješno rade magistarske teze i doktorske disertacije iz oblasti radijacione fizike, radiobiologije, radiohemije, radijacione tehnologije, radioekologije, kao i određene aplikacije u rudarstvu, geologiji, zaštiti na radu i dr.

 

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI

 


 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz