UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Denis Turić, dipl. ecc. javno će braniti magistarski rad pod naslovom

„Uticaj fiskalnog sistema na konkurentnost i makroekonomsku stabilnost bosanskohercegovačke privrede“,

dana 27.02.2012.godine u 12,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Sead Omerhodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Izudin Kešetović, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. Dr. sc. Emira Kozarević, docent, za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakultetu svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.