UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Ervin Sućeska, dipl. ecc. javno braniti magistarski rad pod naslovom

„Specifičnosti istraživanja potreba i ponašanja klijenata
baziranih na strategijama upravljanja odnosima sa klijentima“

dana 26.05.2012. .godine u 12,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Teorija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Hasan Hanić, redovni profesor za za nastavni predmet: „Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Beogradska bankarska akademija Univerziteta Union Beograd

  3. Dr. sc. Beriz Čivić, docent za užu naučnu oblast „Marketing“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.