UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Midhat Subašić, dipl. ecc. javno braniti magistarski rad pod naslovom

„Uticaj inovacijskih aktivnosti na rast malih preduzeća u drvnoj i metalnoj industriji
Federacije Bosne i Hercegovine“,

dana 14.03.2012.godine u 09,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Adil Kurtić, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Menadžment“ (Menadžment i upravljanje) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. Dr. sc. Adisa Delić, docent, za užu naučnu oblast „Menadžment“ (Menadžment i upravljanje) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakultetu svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.