UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Sead Omerčević, dipl. ecc. javno braniti magistarski rad pod naslovom

 

„Evaluacija strateških performansi u funkciji unapređenja poslovanja komunalnih preduzeća”

 

dana 25.04.2012.godine u 16,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Menadžment“ (Menadžment i upravljanje), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Adil Kurtić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. Dr. sc. Sead Softić, docent za užu naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu;

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.