UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će ADNAN MORANJKIĆ, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

„Komparacija metoda uklanjanja šuma“,

dana 17. 03. 2012. godine u 14,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Aljo Mujčić, vanredni profesor, - predsjednik,
  Uža naučna oblast "Komunikacije"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Himzo Bajrić, vanredni profesor, - mentor i član,
  Uža naučna oblast „Obrada signala“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Suad Kasapović, docent, - član,
  Uža naučna oblast "Komunikacijske mreže"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.