UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Nedžad Kukuruzović, dipl.inž.sig.i pom., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:

„Model planiranja protivminskih akcija na nivou općine“,

dana 24.02.2012.godine, (petak) u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Abduselam Adilović, redovni profesor, uža naučna oblast 'Sigurnost i pomoć', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,

  2. Dr.sc. Zijad Ibrišimović, redovni profesor, uža naučna oblast 'Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Kemal Gutić, vanredi profesor, uža naučna oblast 'Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina' Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.