UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Nermin Karahmetović, dipl. ecc. javno braniti magistarski rad pod naslovom

 

„Upravljanje kvalitetom paket usluga u funkciji povećanja zadovoljstva korisnika
na tržištu telekomunikacija Bosne i Hercegovine”,

 

dana 27.04.2012.godine u 10,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Teorija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  2. Dr. sc. Senad Fazlović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teorija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

  3. Dr. sc. Safet Kozarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teorija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.