UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Zihreta Delić, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom

„RAZVOJ ODLAGALIŠTA KOMPAKTIRANJEM PODLOGE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA KREKANSKOG UGLJENOG BAZENA“,

dana, 02.06.2012. godine u 10,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Muhidin Brčaninović, docent za užu naučnu oblast 'Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina' RGGF Univerziteta u Tuzli,

  2. Dr.sc. Tihomir Knežiček, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina', RGGF Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Sabid Zekan, vanredni profesor za užu naučnu oblast 'Mehanika sa geomehanikom i geotehnika', RGGF Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.