UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka 2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će NIJAZ DELIĆ, dipl. ing. el., javno braniti magistarski rad, pod naslovom:

„Upravljanje sigurnošću informacionog sistema implementiranog u projektu e-Inspekcije TK“

dana 06. 02. 2012. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Amer Hasanović, vanredni profesor, - predsjednik,
  Uža naučna oblast "Računarstvo i informatika"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Nermin Sarajlić, vanredni profesor, - mentor i član,
  Uža naučna oblast "Osnovi računarstva"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Aljo Mujčić, vanredni profesor, - član,
  Uža naučna oblast "Komunikacije"
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.