JU UNIVERZITET U TUZLI

 

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 10/99 i 15/00), člana 218. stav 1. tačka 18. Pravila JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst) i Odluke Upravnog odbora JU Univerzitet  u Tuzli broj: 04-3263-4/03 od 06.06.2003. godine, raspisuje se

 

K  O  N  K  U  R  S  

ZA UPIS STUDENATA U  I GODINU DODIPLOMSKOG STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI U ŠKOLSKOJ 2003/2004. GODINI

 

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi.

Član 2.

Univerzitet u Tuzli u školskoj 2003/2004. godini u I godinu dodiplomskog studija prvi put će upisati slijedeći broj studenata:

 

 

Red

broj.

 

Naziv fakulteta/Akademije

 

Br.redovnih studenata

 

Studij za vlastite potrebe

 

Vanred.studenti

1.

Akademija dramskih umjetnosti

10

5

-

 

2.

Defektološki fakultet

45

45

-

3.

Ekonomski fakultet

120

120

240

 

·         VII stepen

120

120

-

 

·         Poslovna škola Tuzla

       VI stepen

 

 

150

 

·         Poslovna škola Brčko

       VI stepen

 

 

90

4.

Fakultet elektrotehnike

80

40

-

 

·         Odsjek Energetska

       elektronika

40

20

 

 

·         Odsjek Tehnička

       informatika

40

20

 

5.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

45

45

50

 

·         VII stepen

45

45

-

 

·         Viša trenerska škola

VI stepen

-

-

50

6.

Filozofski fakultet

450

420

-

 

·         Odsjek Bosanski jezik i  književnost

 

45

 

30

 

 

·         Odsjek Historija

45

30

 

 

·         Odsjek Razredna nastava

60

60

 

 

·         Odsjek Strani jezici:

 

 

 

 

·         Engleski jezik i književnost

60

60

 

 

·         Njemački jezik i književn.

60

60

 

 

·         Odsjek Turski jezik i

       književnost

 

30

 

30

 

 

·         Odsjek Žurnalistika

45

45

 

 

·         Odsjek Pedagogija i Psihologija

 

60

 

60

 

 

·         Tehnički odgoj i informatika

 

45

 

45

 

 

 

7.

 

Mašinski fakultet

 

60

 

30

 

 

 

·         Odsjek Energetsko

        mašinstvo

 

30

 

15

 

 

 

·         Odsjek Proizvodno

        mašinstvo

 

30

 

15

 

 

8.

Medicinski fakultet

90

30

 

 

9.

Prirodno-matemat.fakultet

150

150

 

 

·         Odsjek Matematika

30

30

 

 

·         Odsjek Fizika

30

30

 

 

·         Odsjek Geografija

30

30

 

 

·         Odsjek Biologija

30

30

 

 

·         Odsjek Hemija

30

30

 

 

10.

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

130

65

 

 

·         Odsjek Rudarski

30

15

 

 

·         Odsjek Geološki

30

15

 

 

·         Odsjek Građevinski

40

20

 

 

·         Odsjek Bušotinska eksploa-

tacija mineralnih sirovina

30

15

 

 

11.

Tehnološki fakultet

130

65

 

 

 

·         Hemijsko-tehnološki odsjek

- usmjerenja:

-          Prehrambeno inženjerstvo

-          Hemijsko inžinjerstvo

-          Ekološko inženjerstvo

 

 

 

40

30

30

 

 

20

15

15

 

 

 

·         Odsjek Zaštita okoline

30

15

 

 

 

UKUPNO:

1310

1015

290

 

 

UKUPNO: (R+SVP)

   2325      

290

 

 

UKUPNO: (R+SVP+V)

   2615

 

 

 

 

 

Član 3.

 

U provođenju konkursnog postupka Univerzitet će obezbijediti dva upisna roka. Ukoliko se ne popuni broj slobodnih mjesta za upis u prvom upisnom roku vršit će prijem prijava i izbor kandidata u drugom upisnom roku.

 

 

PRVI UPISNI ROK

a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli

- podnošenje prijava vršit će se  od 23. do 28.06.2003.godine.

- kvalifikacioni ispit održat će se 03.07.2003.godine u 10,00 sati.

- rang-lista kandidata objavit će se 07.07. 2003.godine.

- upis primljenih kandidata  traje  od 11. do 16.07. 2003. godine.

 

b) Za Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli:

- podnošenje prijava vršit će se  od 23. do 28.06.2003.godine.

- I dio prijemnog ispita obavit će se  03.07.2003. godine u 10,00 sati.

- rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor obavit će se od 04. do 07.07.2003. godine.

- II dio prijemnog ispita obavit će se 08.07.2003. godine kada će se objaviti i lista

   primljenih kandidata.

- upis primljenih kandidata  traje  od 11. do 16.07. 2003. godine.

 

 

DRUGI UPISNI ROK:

a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli:

-         podnošenje prijava vršit će se od 25. do 29.08.2003.godine.

-         kvalifikacioni ispit održat će se 03.09.2003.godine u 10,00 sati.

-         rang-lista kandidata objavit će se 05.09.2003.godine,

-         upis primljenih kandidata traje od 10. do 15.09.2003.godine.

 

b) Za Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli:

-         podnošenje prijava vršit će se od 25. do 29.08.2003.godine.

-         I dio prijemnog ispita obavit će se 03.09.2003. godine u 10,00 sati.

-         rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor obavit će se od 04. do 07.09.2003. godine,

-         II dio prijemnog ispita obavit će se 08.09.2003. godine kada će se objaviti i lista primljenih kandidata,

-         upis primljenih kandidata traje od 10. do 15.09.2003.godine.

 

Član 4.

 

Univerzitet u Tuzli upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima te uspjehu na kvalifikacionom ispitu.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:

 

 

 

 

1.  opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donose najviše50

     bodova;

1.      pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri  predmeta iz dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij i donose najviše 10 bodova;

2.      kvalifikacioni ispit  polaže se iz jednog  predmeta koji je od značaja za odgovarajući studij, u  vidu testa što donosi najviše  40 bodova.

 

Na Univerzitet u Tuzli, bez obaveze polaganja kvalifikacionog ispita, mogu se upisati kandidati koji su u srednjoj školi ostvarili opšti uspjeh sa prosječnom ocjenom od najmanje 4,8, a iz predmeta koji se boduju po pojedinačnim kriterijima koji su od značaja za odgovarajući studij prosječnu ocjenu od 5,0.

 

Član 5.

Izuzetno od odredaba člana 4. ovog  Konkursa Akademija dramskih umjetnosti upisuje utvrđeni broj studenata na osnovu rezultata ostvarenih na prijemnom ispitu.

Na Akademiju se mogu upisati samo oni kandidati koji polože prijemni ispit.

 

Član 6.

Broj bodova po osnovu opštih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena (zaokružena na jednu decimalu) iz svih predmeta u svim razredima srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

 

Član 7.

Broj bodova po osnovu pojedinačnih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena (zaokružena na jednu decimalu) iz   jednog do tri predmeta iz dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij, množe se  brojem 2 (dva).

 

Član 8.

Kandidati na kvalifikacionom ispitu moraju ostvariti najmanje 10 bodova.

 

Član 9.

Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz člana 4. i člana 8. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/02).

 

Član 10.

Prijavu na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta.

U  prijavi na Konkurs kandidat mora naznačiti odsjek fakulteta na koji se želi upisati.

Uz prijavu se obavezno prilaže originalno svjedočanstvo o završenom obrazovanju, originalna svjedočanstva svih razreda srednje škole,  Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu  izdati  u zadnjih 6 mjeseci.

Uz prijavu se obavezno prilaže i koverta sa poštanskom markom na kojoj je ispisana adresa kandidata.

 

Obrazac prijave na Konkurs može se kupiti na fakultetu.

 

 

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, odnosno nepotpune prijave ili prijave bez odgovarajućih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.

Prijave i dokumenti za upis su oslobođeni takse.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti studentskoj službi fakulteta lično ili putem kontakt telefona, te korištenjem web stranice Univerziteta:  www.untz.ba

 

Član 11.

U školskoj 2003/2004. godini studenti participiraju u troškovima studija u skladu sa Odlukom o upisu studenata u  I godinu dodiplomskog studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u školskoj 2003/2004. godini i utvrđivanju participacije studenata svih studijskih godina u troškovima studija.

 

POJEDINAČNE ODREDBE

Član 12.

 

1. AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI U TUZLI

-         Adresa: Zgrada Bosanskog kulturnog centra, Ul.Mije Kerošević-Guje br.3. Tuzla

-         Telefon: 282-320

-         Prijemni ispit polažu svi kandidati.

 

2. DEFEKTOLOŠKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 1.

-         Telefon: 300-633

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski jezik, Biologija i Sociologija.

-         Kvalifikacioni ispit: Test opšteg znanja i socijalne zrelosti.

 

3. EKONOMSKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 8.

-         Telefon: 255-062; 283-541.

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Sociologija.

-         Kvalifikacioni ispit: Test  opšteg znanja i socijalne zrelosti.

 

4. FAKULTELT  ELEKTROTEHNIKE U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Franjevačka broj 2.

-         Telefon: 259-609

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima: Matematika i Fizika

-         Kvalifikacioni ispit : Test iz predmeta Matematika.

 

5. FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Muharema Fizovića-Fiska broj 6.

-         Telefoni: 252-187;  252-188;

-         Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Tjelesni i zdravstveni odgoj.

-         Kvalifikacioni ispit:Test iz poznavanja Teoretskih osnova sporta.

 

 

 

6. FILOZOFSKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Muharema Fizovića-Fiska broj 6.

-         Telefoni: 252-187;  252-188;

 

Studijski odsjek: Bosanski jezik i književnost

-         Predmet  koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je  Bosanski jezik.

-         Kvalifikacioni ispit : Test iz predmeta Bosanski jezik.

 

Studijski odsjek: Historija

-         Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Historija.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta  Historija.

 

Studijski odsjek: Pedagogija-Psihologija

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski jezik i Sociologija.

-         Kvalifikacioni ispit: Test opšteg znanja i socijalne zrelosti.

 

Studijski odsjek: Razredna nastava (VI stepen)

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski jezik i Matematika.

-         Kvalifikacioni ispit: Test opšteg znanja i socijalne zrelosti.

 

Studijski odsjek: Strani jezici

Grupa : Engleski jezik i književnost

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski jezik i Engleski jezik .

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Engleski jezik.

 

Grupa: Njemački jezik i književnost

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim  kriterijima su: Bosanski jezik i Njemački jezik.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Njemački jezik.

 

Studijski odsjek: Turski jezik i književnost

-         Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Bosanski jezik.

-         Kvalifikacioni ispit: Test znanja iz lingvistike.

 

Studijski odsjek: Tehnički odgoj i informatika (VI stepen)

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika, Fizika i Informatika.

-         Kvalifikacioni ispit : Test opšteg tehničkog znanja.

 

Studijski odsjek: Žurnalistika

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski jezik, Strani jezik i Sociologija.

-         Kvalifikacioni ispit:  Test opšteg znanja i socijalne zrelosti.

 

 

 

 

 

7. MAŠINSKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 4.

-         Telefon: 286-459

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Matematika.

 

8. MEDICINSKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 1.

-         Telefon: 282-466

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija, Biologija i Fizika.

-         Kvalifikacioni ispit: Test opšteg znanja i socijalne zrelosti.

-         Kandidat koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik po programu srednje škole dužan je ispit položiti do završetka ljetnog semestra.

 

9. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 4.

-         Telefoni: 286-455

-         Studijski odsjek: Biologija

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Biologija.

-         Studijski odsjek: Fizika

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Fizika i Matematika.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Fizika.

-         Studijski odsjek: Geografija

-         Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je  Geografija.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Geografija.

-         Studijski odsjek: Hemija

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija i Biologija.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Hemija.

-         Studijski odsjek: Matematika

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Matematika.

 

10. RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 2.

-         Telefon: 300-560

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i  Fizika.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Matematika.

 

11. TEHNOLOŠKI FAKULTET U TUZLI

-         Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska  broj 8.

-         Telefon:  282-473

-         Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija i Matematika.

-         Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Hemija.

 

 

 

 

III  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

 

Postupak realizacije ovog Konkursa na  Univerzitetu provode Komisije koje imenuju dekani  fakulteta/Akademije.

Komisije su dužne da obezbijede tajnost ispitnog materijala i druge dokumentacije do okončanja kvalifikacionog ispita.

 

Nakon provedenog kvalifikacionog ispita,  odnosno prijemnog ispita na Akademiji, Komisija sačinjava rang listu i objavljuje je na oglasnoj tabli fakulteta/Akademije u roku utvrđenom ovim Konkursom.

Rang-lista se utvrđuje računarskim programom  prema  ostvarenom broju bodova po opštim i pojedinačnim kriterijima i uspjehu na kvalifikacionom ispitu i  to od najvećeg do najmanjeg broja ostvarenih bodova.

 

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor nastavno-naučnom vijeću fakulteta/Akademije u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja.

Naučno-nastavno vijeće fakulteta/Akademije utvrđuje konačnu listu, koju objavljuje na oglasnoj ploči fakulteta/Akademije narednog dana  od dana usvajanja, sa naznakom do kojeg broja su kandidati primljeni.

 

Član 14.

 

Upis kandidata vrši se na osnovu konačne rang liste.

Prilikom upisa na Univerzitet u Tuzli kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje, dokaz o uplati participacije u troškovima studija.

Za upis studenata na  Univerzitet važe obrasci: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnica - index koji se mogu kupiti na Fakultetima.

Prije podnošenja odgovarajućih dokumenata za upis, kandidati treba da obezbijede dovoljan broj primjeraka prepisa, odnosno ovjerenih fotokopija dokumenata, jer se na  Univerzitetu predata dokumenta  nakon upisa neće moći privremeno podizati.

Kandidati za upis koji imaju mjesto prebivališta izvan sjedišta Univerziteta mogu obezbijediti smještaj i ishranu u Studentskom centru u Tuzli pod uvjetima utvrđenim posebnim Konkursom.