UNIVERZITET U TUZLI

potpisani sporazumi o saradnji


Google


www untz.ba
home > Ured za medjunarodnu saradnju > Potpisani sporazumi
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju
Tel:035/300-526
Fax: 035/300-528

 

P O T P I S A N I   S P O R A Z U M I    O    S A R A D N J I

 


U skladu sa idejama promovisanim Sorbonskom dekleracijom i Bolonjskim procesom, Univerzitet u Tuzli je započeo svoju reformu 2000. godine. Jedan od ciljeva reforme Univerziteta predstavlja proces uspostavljanje saradnje između institucija visokog obrazovanja u cilju da se naučna i nastavna saradnja odvija u naučnim područjima od zajedničkog interesa.

Univerzitet u Tuzli već dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Univerzitetima u zemlji i inostranstvu, te je nedavno potpisao tri značajna Sporazuma o naučnoj i nastavnoj saradnji.

 1. Produžen Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Sakarya, Turska - 24. februara 2009. godine

 2. Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore - 03.marta 2009. godine

 3. Potpisan Sporazum o saradnji između Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - 10. marta 2009. godine

Saradnja potpisnika Sporazuma odvijat će se kroz slijedeće oblike:

 • međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije nastavnika i naučnika - istraživača radi međusobne razmjene iskustava u nastavnom i naučno-istraživačkom procesu;
 • razmjenu nastavnika u cilju realizacije naučno-nastavnog procesa na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju te učešća u radu komisija za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka;
 • zajedničkog rada na naučno-istraživačkim projektima;
 • omogućavanje izrade naučnih (magistarskih i doktorskih) radova studentima postdiplomskog i doktorskog studija kod drugog potpisnika;
 • sarađivanje na naučnim skupovima, simpozijima i konferencijama;
 • podsticanje razmjene studenata dodiplomskog studija;
 • posjete prigodnim svečanostima u organizaciji jednog ili drugog potpisnika;
 • međusobna razmjena naučnih informacija;
 • međusobna razmjena publikacija (univerzitetskih udžbenika, knjiga, časopisa, nastavnog materijala, stručne literature i dr);
 • druge oblike univerzitetske saradnje od obostranog interesa.