UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI

Tuzla, 07.03.2011. god.

 

 


O b a v j e š t e nj e

 

 

Univerzitet u Tuzli obavještava sva lica koja ispunjavaju uslove za sticanje naučnog stepena doktora nauka, da mogu pokrenuti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka najkasnije do 30.09.2011. godine, u skladu sa članom 293. stav (4) Statuta Univerziteta u Tuzli koji glasi:

„Lica koja su stekla akademsko zvanje magistra nauka, ili ekvivalenta po odredbama ranijih propisa, imaju pravo započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno sa 30.09.2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka, na ovaj način, može steći najkasnije do 30. 09. 2015. godine, na način i po postupku utvrđenom odredbama Pravila JU Univerzitet u Tuzli (prečišćeni tekst), broj: 04 – 751 – 3/03, od 07. 02. 2003. godine“.

Nakon proteka roka utvrđenog citiranom odredbom Statuta, lica koja ne pokrenu postupak, naučni stepen doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli moći će steći samo upisom i završetkom odgovarajućeg doktorskog studija.

 

 


UNIVERZITET U TUZLI