UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 09.06.2010. godine

 

 

SVEČANO PUŠTANJE U RAD NISKOFONSKOG GAMASPEKTROMETRIJSKOG SISTEMA

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u Laboratoriji za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), svečano će biti pušten u rad najsavremeniji niskofonski, visokorezolucioni gamaspektrometrijski sistem. Niskofonski, visokorezolucioni gamaspektrometrijski sistem zauzima centralno mjesto prilikom kvantitativne i kvalitativne analize radionuklida koji su u tragovima prisutni u uzorcima u svim ambijentalnim sredinama. Ovaj gamaspektrometrijski sistem direktno će biti u funkciji pouzdane kontrole radiološke ispravnosti vode, vazduha, životnih namirnica, kao i kontrole roba i sirovina za masovnu proizvodnju i upotrebu u građevinarstvu (cigla, kreč, cement, kamen, mermer, pijesak, armatura itd.), poljoprivredi (vještača đubriva), kao i za radiološku kontrolu sirovina i proizvoda u svim ostalim industrijskim granama.
Ovo je jedini gamaspektrometar ove vrste u Bosni i Hercegovini.

U povodu ovog značajnog događaja za cijeli Univerzitet i širu zajednicu, održaće se press konferencija:

u petak, 11.06.2010. u 11:00 časova, u velikom amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pomoću ovog sistema vršiće se kontrola radioaktivnosti biosfere (sa posebnim akcentom na izučavanje migracije i distribucije radionuklida i radijacionih nivoa u prirodnoj i tehnološki modifikovanoj prirodnoj sredini), dozimetrija jonizirajućeg zračenja, procjena opasnosti i proračun zaštite od zračenja, održavanje i kalibraciju instrumenata i operativna dozimetrija.

Formiranjem niskofonske gamaspektrometrije u Laboratoriji za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), stvorili su se uslovi za zavidan naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Tuzli i cijeloj BiH u ovoj oblasti istraživanja, u kojoj će se uključiti veliki broj mladih istraživača. Ona ima i fundamentalni karakter, jer se u LDDZZ uspješno rade magistarske teze i doktorske disertacije iz oblasti radijacione fizike, radiobiologije, radiohemije, radijacione tehnologije, radioekologije, kao i određene aplikacije u rudarstvu, geologiji, zaštiti na radu i dr.

 

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI