UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti> obavijest

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
17.04.2009.godine

50 GODINA POSTOJANJA I RADA
TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U TUZLI

Tehnološki fakultet u Tuzli osnovan je 1959.godine, kao prva visokoškolska institucija u Tuzli i kao prvi fakultet Univerziteta u Sarajevu, izvan Sarajeva. Jedan od suštinskih razloga osnivanja Fakulteta bila je potreba za educiranim kadrom koji bi bio nosilac razvoja Tuzle i tuzlanske regije u razvijenu hemijsku industrijsku regiju.

Sigurno je da su najveći doprinos osnivanju Fakulteta dali ljudi koji su tada bili na funkcijama, gospoda Nikola Andrić i dipl.ing. Halid Čokić, predsjednik i potpredsjednik tuzlanskog kotara (sreza), istaknuti republički funkcioner g-din Pašaga Mandžić, akademik prof.dr. Edhem Čamo, rektor Univerziteta u Sarajevu, te privrednici g-din Slavko Baum, dipl.ing. – generalni direktor Koksno-hemijskog kombinata Lukavac i Dušan Čkrebić, dipl.ing., direktor Fabrike sode Lukavac, kao i grad Tuzla i cijela regija sjeveroistočne Bosne. Poseban doprinos pri osnivanju i radu Fakulteta dali su i gospoda prof. Muhidin Ćatić i Juraj Novosel.

Pomoć novoosnovanom Fakultetu, koji tada nije imao vlastitoga kadra, dao je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, a zatim fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, Univerze u Ljubljani, te Univerziteta u Sarajevu.

Dolaskom prof.dr. Tihomila Markovića iz Zagreba 1961.godine, koji se odlikovao neumornom energijom i zadivljujućom upornošću u radu, krenulo se brzim koracima naprijed. Predano je radio s mladim stručnjacima, s generacijama studenata i kolega, na koje je, s puno ljubavi i iskrene radosti prenosio svoja znanja, umijeće, savjete i mišljenje. Zatim su izabrani i profesori: Stjepan Ivić, Ćirilo Jelačić, Leopold Fridman, Bogdan Banjanin, Stanko Rozgaj, Bogdan Stančić, Irena Ranogajec i mnogi drugi. Od 1963.godine Fakultet bira asistente svoje bivše studente: Mahmud Ahmedbašić, Sadik Latifagić, Nihada Latifagić, Pero Živković, Zdenka Dušek, Slavoljub Perdija i dr.

Ubrzo, već 1965.godine, Tehnološki fakultet u Tuzli postaje jedan od najboljih tehnoloških fakulteta na prostorima Jugoslavije.

Tehnološki fakultet u Tuzli je prva visokoškolska institucija u BiH koja je otvorila postdiplomski studij 1963. godine. Prva doktorska disertacija na Fakultetu odbranjena je 1962.godine. Značaj Fakulteta u regiji sjeveroistočne Bosne i u Bosni i Hercegovini može se iskazati brojnim pokazateljima, od mijenjanja strukture stanovništva, proširenja i izgradnje industrijskih kapaciteta, većeg zapošljavanja radnika i sl. Nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli, 1976.godine, Tehnološki fakultet počinje da djeluje u njegovom sastavu.

Pored naučno-istraživačkih projekata i realizacije magistarskih i doktorskih radova, na Fakultetu je realizirano nekoliko TEMPUS projekata, WUS-projekata, REINTRO i drugih razvojnih projekata sa nevladinim agencijama i projekata finansiranih od strane Federalnog i Kantonalnog ministarstva za obrazovanje.

Nastavu na Fakultetu izvodi vlastiti nastavni kadar, ali i gostujući profesori sa partnerskih univerziteta u BiH, kao i Univerziteta/Sveučilišta država u okruženju. Postoji stalna potreba a otvaraju se i mogućnosti za internacionalizaciju studijskih programa, za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta u svim segmentima.


Fakultet je uspostavio dobre veze i nastavio trend uspješne saradnje sa srodnim fakultetima na univerzitetima u bližem i daljem okruženju kao što su: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Banja Luci, Građevinski fakultet Univerziteta’’Đemal Bijedić’’ u Mostaru, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Filozofski fakultet-odjel za biologiju Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijske tehnologije Sveučilišta u Splitu, Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, Fakultet za tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Skoplju, Univerzitet u Mariboru, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitet Jena, Njemačka,University of Lleida, High school of agricultural Engineery, Katalonija-Španija, University Cranfield, Institute of Bioscience and Technology, London-Velika Britanija, Universidade Catolica Portugesa, Escola Superior de Biotechnologia-Portugalija i dr. Dobra međunarodna saradnja omogućava da se uhvati korak u reformskim procesima visokog obrazovanja, ali i da se zajednički realiziraju međunarodni projekti i organiziraju međunarodni skupovi. Povodom 45-te godišnjice od osnivanja Fakulteta pokrenuto je izdavanje časopisa TECHNOLOGICA ACTA, sa međunarodnom recenzijom. Časopis je namijenjen za publiciranje naučnih i stručnih radova iz oblasti procesnog/hemijskog i ekološkog inženjerstva, hemijske i prehrambene tehnologije, zaštite okoline, kao i za tehnološke zabilješke.

Danas,Tehnološki fakultet predstavlja dobro organiziranu visokoškolsku instituciju, na kojoj se realizira nastavni proces na tri studijska odsjeka.:
• hemijsko-tehnološki (smjerovi: hemijsko inženjerstvo i ekološko inženjerstvo)
• prehrambena tehnologija i
• zaštita okoline.


Studij traje četiri godine. Prva generacija po Bolonjskom procesu, upisana je 2003/2004.godine. Uveden je evropski sistem prijenosa kredita, koji predstavlja jedinstven sistem kvantitativnog vrijednovanja uloženog rada studenata u sticanju znanja, sposobnosti i vještina predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa.

Studenti su u prosjeku angažovani 40 sati sedmično, što podrazumijeva osim prisustva predavanjima i vježbama i obavljanje konsultacija sa nastavnim kadrom, pripreme za nastavu, izradu projekata, diplomskih i magistarskih radova.
Naučnonastavni i naučno-istraživački rad realizira se na Katedrama za:
• Procesno inženjerstvo,
• Prehrambenu tehnologiju,
• Hemijsku tehnologiju,
• Zaštitu okoline,
• Analitičku hemiju,
• Organsku hemiju i
• Fizikalnu hemiju i elektrohemiju.

Ciljevi Fakulteta su kontinuirano inoviranje i osavremenjivanje nastavnih planova i programa studija, obezbjeđenje najviših akademskih standarda za sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva, podizanje i akademski razvoj mladog nastavničkog kadra, što brže uključivanje u evropske standarde visokog obrazovanja, kako bi postigli validnost stečenih diploma na dodiplomskom i postdiplomskom studiju i realizirali profesionalnu kompetentnost.

Misija Fakulteta je da kreira i širi savremena znanja iz oblasti hemijskog i ekološkog inženjerstva, prehrambene tehnologije, te zaštite okoline.

Vizija Tehnološkog fakulteta je da postane mjesto respektabilnih naučno-istraživačkih rezultata, efikasnog transfera znanja i vještina, vrhunskih uslova rada i života te otvorenosti za nove ideje inicijative i stremljenja.

Jedinstvo naučno-nastavnog i naučno-istraživačkog rada, stručnog i naučnog stvaralaštva u zajedništvu nastavnika i studenata, temeljno je obilježje Fakulteta, a naš cilj je kvalitetno obrazovanje i usavršavanje budućih kadrova, inženjera, koji će moći odgovoriti zahtjevima tržišta.