UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju
Tuzla, 10.11.2010. godine


POZIV ZA UČEŠĆE NA STUDENTSKOJ LINGVISTIČKOJ KONFERENCIJI

Filološki fakultet u Beogradu 6 - 8. maj 2011. godine

 

Poštovane koleginice i kolege,


Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 6. do 8. maja 2011. godine održati prva regionalna Studentska lingvistička konferencija (Stulikon).

Cilj Stulikona je da okupi studente osnovnih i master studija filoloških disciplina sa univerziteta u Srbiji i regionu, čime bi se podstakla njihova međusobna saradnja. Poziv je upućen i studentima koji se jezikom bave iz perspektive drugih nauka (psihologije, pedagogije, sociologije, antropologije, računarskih nauka), kako bi se ostvario interdisciplinarni pristup jezičkim fenomenima.

Prijava za učešće sa radom vrši se popunjavanjem obrasca na sajtu http://stulikon.fil.bg.ac.rs. Obrazac uključuje rezime predloženog rada, dužine do 500 reči. Predloženi rad može biti iz fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike, pragmatike, sociolingvistike, istorijske lingvistike, psiholingvistike, usvajanja jezika, primenjene lingvistike, računarske lingvistike i drugih lingvističkih podoblasti. Rok za prijavu rezimea je 19. decembar 2010. godine, a obaveštenja o ishodu recenzije biće poslata prijavljenim kandidatima do 20. februara 2011. godine. Svaki kandidat može prijaviti najviše dva rada, jedan samostalan i jedan koautorski. Maksimalan dozvoljen broj autora po radu je četiri. Zvanični jezici konferencije su svi južnoslovenski jezici.

Predviđeno trajanje izlaganja na konferenciji je 20 minuta, posle čega sledi 10 minuta za diskusiju. Program će biti blagovremeno objavljen na sajtu.

Planira se i objavljivanje konferencijskog zbornika. Kandidati čiji rezimei budu prihvaćeni treba prilikom registracije da pošalju kompletne radove na adresu stulikon2011@gmail.com. Tehnička uputstva za pisanje rada mogu se naći na sajtu konferencije.
Rok za registraciju učešća je 10. april 2011. godine. Registracija se vrši na sajtu konferencije.
Kotizacija za sve učesnike iznosi 20 evra. Plaća se po dolasku na konferenciju u dinarskoj protivvrednosti.

Detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu http://stulikon.fil.bg.ac.rs. Sva dodatna pitanja i komentare možete slati na adresu stulikon2011@gmail.com.

S poštovanjem,
Studenti Katedre za opštu lingvistiku
Filološkog fakulteta u Beogradu