UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Vedo Tuco, spec.sudske medicine, dana 11.05.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Standardizacija procjene zaživotne starosti bosansko-hercegovačke populacije muškog spola na osnovu morfoloških karakteristika pubične simfize»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Rifat Kešetović, docent za nastavni predmet“Sudska medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr. sc. Davor Strinović, redovni profesor za nastavni predmet “Sudska medicina” Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član;

  3. dr. sc. Nermin Sarajlić, docent za nastavni predmet “Sudska medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.