UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Nijaz Tihić, spec.mikrobiologije, dana 03.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Molekularno virusološke i serološke karakterisitke hronične infekcije sa hepatitis B virusom»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr. sc. Mirsada Hukić, redovni profesor za nastavni predmet “Mikrobiologija i imunologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,

  2. dr. sc. Elmir Čičkušić, vanredni profesor za nastavni predmet “Patologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i

  3. dr. sc. Fatima Numanović, vanredni profesor za nastavne predmete “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” i “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.