UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 23.05.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Majda Tešanović, dipl.ing.elektrotehnike, dana 27.06.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Matematičko modelovanje termičkih procesa i predviđanje temperature najtoplije tačke kod energetskih transformatora»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Vlado Madžarević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Sistemi konverzije energije“F akultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Izudin Kapetanović, redovni profesor za nastavni predmeti „Osnovi elektrotehnike“ i „Elektrotermija“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr. sc. Sead Berberović, redovni profesor za nastavni predmeti „Osnove elektrotehnike“ i „Elektrormagnetska polja“, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.