UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Zlatan Talić, dipl.ing.građevinarstva, dana 04.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Geotehničke korelacije parametara tla na autoputu na koridoru Vc»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Sabid Zekan, vanredni profesor za užu naučnu oblast: ''Mehanika sa geomehanikom i geotehnika'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Milan Stević, redovni profesor za užu naučnu oblast: ''Mehanika sa geomehanikom i geotehnika'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

  3. dr.sc. Nedim Suljić, docent za užu naučnu oblast: ''Građevinarstvo'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.