UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Milana Sudarić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, javno braniti magistarski rad pod nazivom

„Stavovi učitelja prema inkluziji djece s teškoćama“,

dana 23.01.2012. godine u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13.00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Milena Nikolić, docent
  za užu naučnu oblast „Mentalna retardacija“
  Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Univerziteta u Tuzli,
  predsjednik,

 2. Dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, docent
  za užu naučnu oblast «Mentalna retardacija»
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član

 3. Dr.sc. Alma Dizdarević, docent
  za užu naučnu oblast «Mentalna retardacija»
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Vesna Bratovčić, docent, uža naučna oblast „Motorički poremećaji i hronične bolesti“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnoj odbrani je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.