UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će da će mr.sc. Adaleta Softić, prof.biologije i hemije, dana 30.01.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Serumske vrijednosti cistatina C u B non-Hodgkin limfomima i
ispitivanje njegove uloge u kulturi dendritičnih ćelija»
,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Selma Berbić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Biohemija'', Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,

  2. dr. sc. Lejla Begić, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Biohemija'', Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i

  3. dr. sc. Janko Kos, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Farmaceutska biokemija'', Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru 2 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10,30 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.