UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Sylejman Shala, prof.fizičke kulture, dana 30.01.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Kanonički odnos između antropoloških dimenzija i takmičarske uspješnosti rvača slobodnog stila»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Dr.sc. Branimir Mikić, redovni profesor za užu naučnu oblast «Transformacioni procesi», Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. Dr.sc. Žarko Kostovski, vanredni profesor za nastavne predmete „Karate“ i „Džudo“, Fakultet fizičke kulture Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju, član;

  3. Dr.sc. Husnija Kajmović, vanredni profesor za oblast „Borilački sportovi (predmeti: Judo, Hrvanje, Samoodbrana)“, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, član;

  4. Dr.sc. Džemal Huremović, docent za užu naučnu oblast «Bazične i primijenjene kineziološke discipline», Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član i

  5. Dr.sc. Jasna Bogdanović-Čurić, docent za užu naučnu oblast «Opšta psihologija»
    Filozofski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.