UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Dragan Piljić, spec.opšte hirurgije, dana 04.05.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Značaj smanjenog unosa tekućine u tretmanu pacijenata operiranih zbog aneurizme abdominalne aorte metodom minilaparotomije»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr. sc. Tomislav Klokočovnik, vanredni profesor za nastavni predmet “Hirurgija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani, član;

  3. dr. sc. Šefik Hasukić, vanredni profesor za nastavni predmet “Hirurgija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.