UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 18.04.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Melika Muratović, prof.tjelesnog odgoja i sporta, dana 17.05.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Efekti različitih trenažnih programa na transformaciju morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti u rukometu»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Muris Đug, docent za užu naučnu oblast «Transformacioni procesi», Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Branimir Mikić, redovni profesor za užu naučnu oblast «Transformacioni procesi», Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, mentor i član;

  3. dr.sc. Osman Ahmetović, docent za užu naučnu oblast «Sportske igre», Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.