UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Elvira Mujkanović, dipl.defektolog-surdoaudiolog, javno braniti magistarski rad pod nazivom

„Učestalost i karakteristike nepoželjnih oblika ponašanja kod djece s intelektualnim teškoćama“,

dana 27.01.2012. godine u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13.00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Alma Dizdarević, docent
  za užu naučnu oblast „Mentalna retardacija“
  Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Univerziteta u Tuzli,
  predsjednik,

 2. Dr.sc. Medina Vantić-Tanjić docent
  za užu naučnu oblast «Mentalna retardacija»
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član

 3. Dr.sc. Milena Nikolić, docent
  za užu naučnu oblast «Mentalna retardacija»
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Ranko Kovačević, docent, uža naučna oblast „Resocijalizacija“na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnoj odbrani je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.