UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 11.01.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Denis Mršić, spec.interne medicine, dana 17.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Dvojna antitrombocitna terapija infarkta miokarda bez elevacije ST-spojnice»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Fahir Baraković, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Zumreta Kušljugić, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Mensura Aščerić, vanredni profesor za nastavni predmet “Farmakologija i toksikologija”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.