UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.12.2011. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Dževad Mahmutović, dipl.kriminalist, dana 25.02.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Ratni zločini u Bosni i Hercegovini – kažnjavanje i reparacija»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Borislav Petrović, redovni profesor za nastavni predmet „Krivično pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu – predsjednik;

  2. dr.sc. Hajrija Sijerčić-Čolić, redovni profesor za nastavne predmete „Krivično procesno pravo I“ i ''Krivično procesno pravo II'', Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor i član i

  3. dr.sc. Tadija Bubalović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Krivično – pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli – član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.