UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Alisa Mahmutović, dipl. pedagog-psiholog, javno braniti magistarski rad pod nazivom:

„Povezanost samopoštovanja i zadovoljstva životom
sa nekim demografskim varijablama kod mladih“

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 27.03.2012. godine sa početkom u 15:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Adnan Tufekčić, docent izabran za užu naučnu oblast „Teorijske naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

  2. dr. sc. Tamara Efendić-Spahić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorijske naučne psihološke discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

  3. dr. sc. Anela Hasanagić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Rezervni član Komisije dr. sc. Miroslav Gavrić, docent izabran za užu naučnu oblast „Socijalna psihologija“ na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.