UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka 2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Asim Krtičić, dipl. ing. el., javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

„Analiza komunikacijskih kanala i topologija senzorskih mreža za nadzor elektroenergetskih objekata” ,

dana 01. 06. 2012. godine u 15,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Nermin Suljanović, vanredni profesor, - predsjednik,
  Uža naučna oblast „Komunikacije“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Aljo Mujčić, vanredni profesor, - mentor i član,
  Uža naučna oblast „Komunikacije“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Suad Kasapović, docent, - član,
  Uža naučna oblast „Komunikacijske mreže“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijata fakulteta od 10,00 do 14,00 sati.