UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava


UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Mensur Kasumović, dipl.ing.elektrotehnike, dana 08.05.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Regulacija brzine velikih višepogonskih tračnih transportera primjenom podsinhronih kaskada»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Izudin Kapetanović, redovni profesor za nastavne predmete „Osnovi elektrotehnike“ i „Elektrotermija“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Asim Hodžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Vlado Madžarević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Sistemi konverzije energije“, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.