UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Amer Karabegović, dipl.inž.maš. javno će braniti magistarski rad pod naslovom:

"SCADA sistemi kao alat reinženjeringa sistema daljinskog zagrijavanja"

dana 27.01.2012. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzla sa početkom u 11,00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Sead Delalić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Energetski sistemi“
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 2. Dr.sc. Naser Prljača, redovni profesor
  uža naučna oblast “Automatika“
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli;

 3. Dr.sc. Sandira Eljšan, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Termotehnika“
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se dr.sc. Izet Alić, vanr.prof., uža naučna oblast „Termotehnika“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pregledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.