UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

 

 

O B J A V L J U J E

 

 

da će Muljaim Kaćka, dipl.def.-logoped, javno braniti magistarski rad pod nazivom

„Artikulacijsko-fonološki poremećaji djece goranske bilingvalne sredine“,

dana 08.06.2012. godine u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11.00 sati pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Amela Ibrahimagić, docent za užu naučnu oblast "Logopedija", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednica

  2. Dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić, docent za užu naučnu oblast "Logopedija", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član

  3. Dr.sc. Zamir Mrkonjić, docent za užu naučnu oblast " Logopedija", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Mirela Duranović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnoj odbrani je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.