UNIVERZITET U TUZLI

Odbrane doktorskih disertacija


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane doktorskih disertacija > objava










UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 28.03.2012. godine


 

O B J A V LJ U J E


 

da će mr.sc. Amir Jahić, dipl.ing.geologije, dana 28.04.2012. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

«Uslovi stabilizacije klizišta na cestama nastalih antropogenim djelovanjem u složenim geološkim uslovima»,

pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. dr.sc. Ibrahim Čačković, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Građevinarstvo'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;

  2. dr.sc. Dinka Pašić- Škripić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Hidrogeologija i hidrotehnika'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  3. dr.sc. Indira Sijerčić, docent za užu naučnu oblast ''Inženjersko-geološke discipline'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  4. dr.sc. Izet Žigić, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Hidrogeologija i hidrotehnika'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;

  5. dr.sc. Amir Mešković, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Hidrogeologija i hidrotehnika'', Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.